Opslag 2022

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskningrettet mod folkeskolen. Rådet har i 2022 32,6 mio. kr. til uddeling af ph.d.-stipendier.

Om ph.d.-projekter i uddannelsesforskning

Ph.d.-projekterne skal have fokus på forskning af relevans for praksis i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever og skolens praksis generelt.

Ph.d.-projekterne skal være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2021 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for følgende områder:             

 • Fagenes didaktik, særligt sprogfag og praktisk-musiske fag, samt test og prøver 
 • Skoleudvikling, rammer, organisation og ledelse, herunder forældresamarbejde
 • Elevers medbestemmelse, demokratiske dannelse, læring og trivsel
 • Diversitet og betydningen af social baggrund, social- og specialpædagogik og inkluderende læringsmiljøer
 • Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)
 • Undervisning, læring og deltagelse i en digital verden, herunder teknologiforståelse

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil også være velkomne.

Ansøgningerne skal vise sammenhængen mellem problemformuleringen på den ene side og design og metode på den anden. Der lægges vægt på at problemstillingerne er alment relevante og originale teoretisk og metodisk, samt at eksisterende forskning diskuteres kritisk. Rådet ser gerne inddragelse af kvantitative metoder når problemformuleringen giver grundlag for det.

Det forventede starttidspunkt for ph.d.-projekterne er 1. januar 2023.

Formål med ph.d.-projekterne

Det overordnede formål er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan bl.a. opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet og gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Med det konkrete initiativ er det målet at sikre et højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne (lærer- og pædagoguddannelsen) på professionshøjskolerne gennem uddannelse af ph.d.er, der kan undervise på professionshøjskolerne.

Vurderingskriterier for ph.d.-projekterne

 • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
 • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
 • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
 • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter der særligt vedrører det ansøgte projekt
 • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
 • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer

Hvem kan søge et ph.d.-projekt

Kun navngivne ph.d.-kandidater kan indgå i en ansøgning. Det er en forudsætning, at ph.d.-projekter og ansøgninger udarbejdes i et samarbejde mellem mindst én professionshøjskole og ét universitet. Ansvaret for bevillingen vil blive placeret hos et universitet, som også er ansvarlig for indskrivning af den ph.d.-studerende ved en ph.d.-skole. Det er et krav, at der er opnået en forhåndsgodkendelse for indskrivning af den ph.d.-studerende ved en ph.d.-skole på ansøgningstidspunktet.

Tilknytning til universitet og professionshøjskole

Det skal fremgå klart af ansøgningerne, at ph.d.-projektet har tilknytning til såvel et aktivt forskningsmiljø på universitetet som til et aktivt videns- og udviklingsmiljø på professionshøjskolen. Der skal i ansøgningen desuden gøres rede for, hvordan universitetet og professionshøjskolen vil facilitere de fornødne metodiske tilgange for ph.d.-projektet samt hvordan videnomsætningen fra ph.d.-projektet finder sted.

Ved opnåelse af stipendie forventes konsortiet inden 3 måneder efter projektets start, at indsende en detaljeret aktivitetsplan for integration i et aktivt forskningsmiljø på universitetet og i et aktivt videns- og udviklingsmiljø professionshøjskolen.

Økonomisk ramme og bevillingsstørrelse

Bevillingsstørrelsen for hvert ph.d.-stipendium er max 1,7 mio. kr. for et 3-årigt stipendium. Dette beløb inkluderer den ph.d.-studerendes løn- og rejseudgifter samt uddannelsestakst. Hertil kommer overhead på 44 %.

Ud over stipendierne er der mulighed for at søge en mindre bevilling til forskning, da ph.d.-projektet kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt i direkte tilknytning til det enkelte ph.d.-projekt. Derudover er der mulighed for at søge om en mindre kompensation til medvirkende folkeskoler og evt. andre institutioner, hvor forskningsprojektet medfører en væsentlig merudgift.

Ansøgning til ph.d. i uddannelsesforskning

Ansøgningen skal laves online via https://phdraadetforuddannelsesforskning.grant.nu/profile/ og består af selve ansøgningen samt en række bilag, der skal uploades. Bilagsskabelon og ansøgningsvejledning kan hentes her.

Der er ansøgningsfrist onsdag 25. maj 2022 kl. 12.00.

Ansøger får tilsendt en mail som bekræftelse på modtagelse umiddelbart efter modtagelsen.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et internationalt bedømmelsesudvalg, og besked om bevilling kan forventes november 2022.

Mere information om Ph.d.-rådet

Der er nedsat et Ph.d.-råd, som er ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Sekretariatsfunktionen ligger hos Aarhus Universitet. Ph.d.-rådet afholder i 2021 et virtuelt informationsmøde for alle interesserede tirsdag den 2. februar kl. 13.00-14.30. Tilmelding til informationsmødet skal ske senest den 31. januar 2021 her.

Læs mere om Ph.d.-rådet og globaliseringsaftalen for 2011, som ligger til grund for Ph.d.-rådets uddeling af ph.d.-stipendier her.

Images by Izumi Kobayashi via iStock