Udstedte bevillinger

Ph.d.-rådet uddeler hvert år 10-12 ph.d.-bevillinger inden for uddannelsesforskning med fokus på den danske folkeskole. Nedenfor finder du de ansøgere, der har modtaget et ph.d.-stipendium samt et kort resumé af deres projektansøgning.

Bevillinger 2022

At være tosproget og ordblind i folkeskolen – diversitet og ulighed i opsporingspraksis

Stipendiat: Hatice Filikci (AAU / Absalon)

Tosprogede elever med diagnosticeret ordblindhed er underrepræsenterede i folkeskolen. Dette ph.d.-projekt bidrager til at undersøge den pædagogiske opsporingspraksis af ordblindhed hos tosprogede elever og de vidensformer, den hviler på. Med afsæt i videnssociologi og et participatorisk etnografisk design belyser jeg, hvordan viden om tosprogethed og ordblindhed bliver til i skolens praksis og får betydning for opsporing af ordblindhed hos tosprogede elever.

Kanonlitteratur i brug

Stipendiat: Thomas Fabricius de Thurah (AU / KP)

Projektet undersøger, hvordan en affektiv og brugsorienteret tilgang til litterær læsning kan danne grundlag for et engagerende litteraturarbejde med kanon og ældre litteratur. Projektet henter inspiration i Rita Felskis teori om tekstengagement og litteraturens ikke-utilitaristiske brugbarhed og udvikler gennem klasserumsobservation og dialogbaserede fremtidsværksteder principper for tekstudvælgelse og forslag til didaktiske greb.

Improving middle school algebra through bi-institutional lesson study

Stipendiat: Derya Diana Cosan (KU / KP)

Jeg vil undersøge potentialerne i en ny metode til at udvikle undervisningen i algebra på folkeskolens ældste klassetrin mshp. at lette elevernes overgang til gymnasiet. Metoden engagerer lærere fra disse institutioner i såkaldte lektionsstudier. De nævnte potentialers internationale perspektiver ift. overgangsproblemer i matematik udforskes på basis af den Antropologiske Teori om det Didaktiske, som er velegnet til at modellere matematiske og didaktiske fænomener på tværs af institutioner.

Sociale konsekvenser af trivselspædagogikkens følelsesøkonomi

Stipendiat: Katrine Dorthea Bjerre Jepsen (KU / KP)

Projektet undersøger, hvordan elevers følelsesliv forstår og prioriteres i skolestartens trivselspædagogik. Gennem et tre måneder langt etnografisk feltstudie undersøges det, hvordan formelle og uformelle trivselsindsatser oparbejder og mobiliserer en normaliserende følelsesøkonomi. Analyserne bygger på affektteoretiske og poststrukturalistiske forståelser af, hvordan pædagogik rettet mod følelseslivet får betydning for elevers subjektiveringsmuligheder i skolens indre arbejde med trivsel.

Deltagelsesmuligheder i Kristendomskundskab

Stipendiat: Marlene Printz Jellesen (AAU / UCN)

Målet er at identificere og reducere barrierer for deltagelse i kristendomskundskab for at skabe inkluderende læringsmiljøer med fagligt udbytte. Hypotesen er, at det har betydning for elevers deltagelsesmuligheder, hvordan religionerne fremstilles i klasserummet i et samspil mellem lærere og elever. Viden om sammenhængen mellem religionsdiskurser, normer og deltagelsesmuligheder, både på skoler med lav og høj andel af flerkulturelle elever, vil forny potentialet for inkluderende undervisning.

Modstand og skønhed - deltagelsesmuligheder i undervisning med kunst

Stipendiat: Louise Nabe-Nielsen (AU / VIA)

Ph.d.-projektet vil undersøge, hvordan 7. klasses elever deltager i grundskolens danskundervisning, når de i mødet med kunstværker oplever modstand. Der lægges særlig vægt på skønhedserfaring som en mulig form for deltagelse.
I undervisningen gennemføres filosofiske billedsamtaler for at understøtte elevernes refleksion og dialog med hinanden og med værket.
Projektets gennemføres som aktionsforskning med vægt på både at undersøge og udvikle undervisningsdesignet i undervisning med kunst.

Når det kriminalpræventive skolearbejde omfatter elevernes forældre

Stipendiat: Nynne Von der Fehr (KU / KP)

Forældre anses som bærere af et forebyggende potentiale, som skolen får til opgave at fremme. Gennem følgeskab af professionelles samvær med elever og forældre ifm. kriminalpræventive aktiviteter, undersøges det, hvilke forståelser af elever, forældre og skolearbejdet, som dette arbejde baseres på. Undersøgelsen åbner for diskussion af professionelles betingelser, når sikkerhedsagendaer rykker ind i skolen og samtidig hvad dette betyder for de mennesker forebyggelsen rettes mod.

Læse- og skriveteknologi i engelskundervisningen på mellemtrinnet i grundskolen

Stipendiat: Anja Bols Slåttvik (AU / VIA)

Dette projekt er en lingvistisk etnografisk undersøgelse som belyser læse- og skrivevanskeligheder i engelskundervisningen på mellemtrinnet i grundskolen. Projektet sætter fokus på, hvordan læse- og skriveteknologier anvendes af elever og lærere i engelskundervisningen med henblik på, på længere sigt, at inkludere elever med læse- og skrivevanskeligheder i klassefællesskabet i engelskfaget.

Køn, litteratur og læremidler - om normkritisk læremiddeldidaktik

Stipendiat: Laura Bussenius (AU / VIA)

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan køn positioneres i litteraturlæremidler på tværs af den danske grundskole, og om disse læremidler bidrager med redskaber til normkritisk refleksion over selv samme læremidler og positioneringsmuligheder. Projektet ønsker at bidrage med didaktiske kategorier, med hvilke lærere kan blive i stand til kritisk og kønsbevidst at udvælge, redidaktisere og udarbejde læremidler i intersektionen mellem normer, danskfagets didaktik og diversitet i skolen.

Fremtidsteknologier. En undersøgelse af (frem)tidsforståelser i folkeskolens brobygningsaktiviteter

Stipendiat: Frederik Boris Hylstrup Olsen (AU / KP)

Skolen retter i højere grad unges fremtidsorienteringer mod videre uddannelse og arbejdsmarked, og unge oplever stigende pres ifm. uddannelsesvalg i løbet af brobygningen. Projektet vil være en etnografisk undersøgelse af, hvordan fremtiden bliver til for unge i brobygningsaktiviteter, og hvordan unge forholder sig til disse fremtidsteknologier. Projektet søger at identificere fremtidsteknologier, som kan fremme unges positive oplevelser af fremtiden.

En bedre start: Refleksive praksisfællesskaber for nyuddannede lærere gennem social Virtual Reality

Stipendiat: Lucas Paulsen (AAU / UCN)

En god start er altafgørende for at fastholde nyuddannede lærere i professionen. Formålet med projektet er at understøtte udviklingen af de nyuddannedes professionelle dømmekraft i forbindelse med klasseledelse i indskolingen gennem refleksive praksisfællesskaber med mere erfarne fagfæller. Hertil anvendes social Virtual Reality og 360-graders video til at give lærere på tværs af erfaringsniveau mulighed for at genindtage og analysere autentiske klasserumssituationer som var de selv til stede.

Holocaustundervisning og demokratisk dannelse i en kulturelt mangfoldig skole

Stipendiat: Marianne Kirk (KU / Absalon)

Dette projekt vil undersøge, hvordan elever med forskellige etniske og religiøse baggrunde oplever undervisning i Holocaust og hvordan denne undervisning kan bidrage til demokratisk dannelse og forebygge mistillid mellem forskellige grupper i samfundet. Projektet tager afsæt i etnografisk feltarbejde på 4 folkeskoler. Projektets tese er, at elever der i skolen oplever, at de kan deltage på trods uenighed også på længere sigt vil være i stand til agere i konflikt uden at underkende andre.

Bevillinger 2021

Elevers demokratiske dannelse i provinsen. Betydningen af samarbejde mellem uddannelse og nærmiljø i den åbne skole

Stipendiat: Rakel Blöndal Sveinsdóttir Toubro (RUC / Absalon)

Ph.d.-projektet fokuserer på sammenhængen mellem elevers demokratiske dannelse og lokalt samarbejde i den åbne skole. Projektet ønsker at åbne skolen op for lokale ressourcer i provinsen, med henblik på udvikling af lokalsensitiv pædagogik og styrket lokal sammenhængskraft. Gennem participatory research og aktionsforskning sigter projektet efter at undersøge, hvorvidt åben skole, foruden at styrke dannelsesperspektivet i skolen, også kan give bedre handlerum for alle elever og hvordan.

Læreres vurderinger af skoleelevers faglige mestring

Stipendiat: Rune Hejli Lomholt (SDU / UCL)

Med observations- og vignette-studier undersøger projektet interpersonelle forventningseffekter i form af sammenhænge mellem læreres vurderinger af elevers faglige mestring og elevers deltagelsesmønstre i grundskolen. Interpersonelle forventningseffekter er en velkendt mekanisme til ulighed, men er ikke undersøgt med fokus på faglig mestring. Projektet bidrager med viden til didaktisk udviklingsarbejde og lærerprofessionalisering rettet mod at sikre kvalitet og lighed i skolen.

Forebyggelse af skolefravær i det lærerelevfaglige klassefællesskab

Stipendiat: Wilma Gitte Walther-Hansen (AAU / UCN)

Dette projekt undersøger skolefravær gennem et studie af barrierer og betingelser for oplevelsen af tilvær, herunder oplevelsen af resonans i lærer-elev-forholdet og den enkelte elevs oplevelse af inklusion. Hypotesen er, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af tilvær og muligheden for tidlig forebyggelse i fællesskabet. Projektet vil bidrage med viden indenfor forskningen om samspilsrelaterede deltagelsesmuligheder i det lærer-elev-faglige klassefællesskab. Empirien består af et fænomenologisk-hermeneutisk korttidsetnografisk feltstudie.

Language Learning Strategies of Bilingual Students in Denmark

Stipendiat: Aisara Yessenova (KU / KP)

Studiet undersøger hvordan tosprogede elever udvikler og bruger sproglæringsstrategier når de lærer dansk som andet- og engelsk som tredjesprog. Studiet bidrager til sproguddannelse i folkeskolens 7.-9. klasse og baseres på blandede metoder. Nogle tosprogede elever kæmper med akademisk dansk og falder bagud sammenlignet med etsprogede elever, især i engelsk. Studiet vil også vise om strategier bidrager til læringsmål, samt hvordan undervisere kan fostre gode læringsstrategier.

Digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning

Stipendiat: Maiken Sissel Norup (AU / VIA)

Digitale fagportaler (fx Gyldendal.dk og Clio) er blevet udbredt i den danske folkeskole. Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge relationerne mellem digitale fagportalers didaktiske intentioner og deres faktiske anvendelse i danskfagets litteraturundervisning. Konkret undersøges litteraturanalyse og litteraturfortolkning i udskolingen i et casestudie.

Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder ved direkte indskrivning i og mellem sproglige praksisfællesskaber i grundskolen

Stipendiat: Maria Kirstine Hummelmose (AAU / UCN)

Nyankomne elever indskrives direkte i grundskolens almene undervisningstilbud, hvor manglende målsproglige forudsætninger kan vanskeliggøre elevernes faglige udbytte af undervisningen. Projektet vil med udgangspunkt i en sociokulturel andetsprogslingvistik undersøge og identificere faglige deltagelsesmuligheder i og mellem den almene danskundervisning og basisundervisning i dansk som andetsprog for elevgruppen.

Matematisk ræsonnementskompetence i børnehaveklassen

Stipendiat: Mette Amalie Fischer Bundgaard (AU / KP)

Matematisk ræsonnementskompetence er en grundlæggende del af matematikfaget i et skoleperspektiv, og er således også en del af læreplanerne for faget i skolen. Bare ikke i børnehaveklassen, hvor begrebet ”Matematisk opmærksomhed” i stedet er det styrende. Projektet formål, er at undersøge og udvikle sammenhængen mellem ræsonnementskompetencen og matematisk opmærksomhed, for dermed at skabe sammenhæng og progression i hele uddannelsessystemet.

Kvalitetssikringsbegrebets idéhistorie - og folkeskolens demokratiske dannelse

Stipendiat: Marianne Vihøj (SDU / UCL)

Kvalitetssikringsbegrebet har siden reformen været centralt i en skoleudvikling baseret på måltal, test og prøver, både i rammer, organisation og ledelse og i indhold. Alligevel viser forskning ingen eller negativ effekt på kvaliteten: elevernes læring og trivsel. Men hvilke vilkår sætter kvalitetssikringsbegrebet for demokratisk dannelse? Projektet belyser begrebet idehistorisk og med nye metodologier: Hvor kom det fra, hvordan påvirker det skolen og de mennesker, der arbejder der; og hvilke vilkår skaber det for demokratisk dannelse i skolen?

Skole-hjem-samarbejde. En undersøgelse af lærernes inddragelse af forældre i et socioøkonomisk perspektiv

Stipendiat: Anne Mette Breining (AU / VIA)

Formålet med projektet er at skabe viden om lærernes perspektiv på skole-hjem-samarbejdet i den danske folkeskole. Lærernes perspektiv på samarbejdet er et uudforsket felt indenfor dansk skoleforskning. Ved hjælp af spørgeskemaer og interviews vil jeg undersøge hvordan lærerne opfatter skole-hjem-samarbejdet og forældrenes rolle, hvordan og hvor meget lærerne inddrager forældrene, samt hvilken betydning forældregruppens overordnede socioøkonomiske status har for lærernes tilgang til samarbejdet.

Kommercialiserings og uddannelsesfilantropiens indflydelse på den danske folkeskole

Stipendiat: Jonathan Bjørn Bjerre Aagesen (KU / KP)

Denne ph.d. ønsker at bidrage til forskningsfeltet om kommercialisering og uddannelsesfilantropi i den danske folkeskolen. Dette gøres ved at udføre tre empiriske studier af lokale samarbejder mellem offentlige og private aktører. Formålet er at levere en nuanceret og kritisk analytisk undersøgelse af disse privat-offentlige konstelationer, og hvordan disse påvirker lærere og elevers praksis og politiske position i uddannelsessystemet.

Musikalske fællesskaber i Folkeskolen

Stipendiat: Mannuela Emelia Rauff Hansen (AAU / UCN)

Dette ph.d.-projekt undersøger musikundervisningen i folkeskolen med fokus på at identificere elevernes oplevede værdi af musikundervisningen med henblik på fællesskab og skabelse. I forlængelse heraf skaber projektet viden om, hvordan musikalske fællesskaber bedst kan faciliteres og kvalificeres i folkeskolen.

Stor drama med de små: At forske i undervisning med drama til at skabe medbestemmelse og deltagelse i indskolingens danskfag

Stipendiat: Thomas Roed Heiden (AU / UCL)

Formålet med dette projekt er kvalitativt at forske i, hvordan undervisning med drama kan udvikle indskolingselevers deltagelse og medbestemmelse i grundskolens danskfag, med særligt fokus på fortolkning af litteratur. Gennem Design Based Research forskes i to indskolingsklasser med udvikling af danskundervisning med drama. Projektets grundlæggende antagelse er, at udvikling af en dramadidaktik som en del af grundskolens danskfag styrker indskolingselevers kritisk-demokratiske dannelse.

Bevillinger 2020

Skrivedannelse - det dannelsesmæssige potentiale ved skrivning i folkeskolens ældste klasser

Stipendiat: Anne Bock (AU / VIA)

Formålet med projektet Skrivedannelse er at undersøge relationen og dynamikken mellem skrivning og dannelse i et eksistentielt perspektiv i folkeskolens ældste klasser. Gennem systematisk litteraturstudie og interventionsstudie i folkeskolens 8. og 9. klasser vil dette projekt bidrage til at teoretisk forstå og empirisk belyse skrivedannelse i folkeskolen og pege på lærerens muligheder for at facilitere skrivedannelse.

Danskfagets køn: Forhandling, forvandling og forgrening - En kønskritisk intervention i grundskolens litteraturarbejde

Stipendiat: Anders Simmelkiær Laraignou (AU / KP)

Folkeskolen skal med åndsfrihed og ligeværd sikre elevernes alsidige udvikling men karakteriseres af manglende kønsbevågenhed med negative følger for børnenes faglighed og trivsel. I danskfaget skaber skønlitteraturen et oplagt rum for arbejdet med køn, og dette studie vil derfor gennem analyser af tekster, interviews og videooptagelser fra løbende interventioner med kritiske læseguides i litteraturarbejdet i tre 8.-klasser designe konkrete didaktiske redskaber til og opstille generelle principper for implementering af køn i fagets kerne.

Udvikling af elevers skrivning gennem undervisning i tekstsammenhæng

Stipendiat: Line Larsen (AU / KP)

Projektet undersøger, hvordan lærere gennem et fagdidaktisk fokus på tekstsammenhæng i faget dansk kan styrke 4.-klasseelevers skriftlige fremstillinger med særligt fokus på elever med svage skriftsprogskompetencer. Dette gøres gennem en empirisk undersøgelse af skriveundervisningen i to 4.-klasser samt nærsproglige analyser af elevernes tekster før og efter en kontekstualiseret sprog- og grammatikintervention.

Almendannelse og elevers statistiske ræsonneren med brug af digitale teknologier

Stipendiat: Stine Gerster Johansen (AU / KP)

Data spiller en vigtig rolle i samfundet i dag, og statistikundervisning kan dermed yde væsentlige bidrag til almendannelsen. Digitale teknologier kan være fordrende for elevers statistiske ræsonneren. Projektet undersøger derfor, hvordan elevers statistiske ræsonneren med brug af digitale teknologier bidrager til almendannelsen. Med afsæt i metoden Design Based Research skal projektet, gennem iterative processer forankret i grundskolen, bidrage med undervisningsteori, der forener disse aspekter.

Kompetenceorienteret integreret STEMundervisning

Stipendiat: Maria Møller (AU / UCN)

Projektets formål er at koble internationale principper for integreret STEM-undervisning med en kompetencebeskrevet STEM-faglighed og bidrage med viden om, hvordan STEM-kompetencebeskrivelser, kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret integreret STEMundervisning. Projektet gennemføres ved en kvantitativ surveyundersøgelse, litteraturreview og dokumentanalyse og gennem Participatory Design Research i et fællesfagligt samspil mellem matematik- og naturfagsundervisningen.

The Abstraction Gap - transition from arithmetic to algebra through resources and modeling

Stipendiat: Pia Tonnesen (AU / UCN)  

Abstraktionskløften - overgangen fra aritmetik til algebra ved hjælp af ressourcer og modeller har som formål af undersøge lærere og elevers udfordringer med overgangen fra aritmetik til algebra i folkeskolen, samt hvordan og i hvilket omfang tilpassede forskningsbaserede ressourcer kan hjælpe matematiklærerne med at bygge bro over abstraktionskløften. Den antropologiske teori om det didaktiske vil blive anvendt som ny tilgang til at undersøge disse spørgsmål i et internationalt perspektiv.

Når flere skal være normale: Inklusion og normalitet i folkeskolens inklusionspraksis

Stipendiat: Ida Andrea Nilsson (AAU / Absalon)

Inklusionsreformen sigter mod at inkludere flere børn med særlige behov i den almene skole. Trods målsætningen visiteres et stigende antal børn til specialtilbud. Inklusionsstrategien forudsætter, at rammerne for, hvem der hører til i almenskolen udvides, og det bliver dermed en pædagogisk opgave, at fjerne barrierer for elevers fulde deltagelse. Projektet undersøger med et praksisteoretisk og normkritisk blik og vha. både kvalitative og kvantitative data, hvordan inklusion og normalitet iværksættes i folkeskolen.

Udvikling og evaluering af grundskoleelevers matematiske kompetencer via digitale opgaveportaler

Stipendiat: Julie Vangsøe Færch (AU / KP)

Matematiske kompetencer har gennem de seneste år fået større fokus uddannelsespolitisk. Samtidig har digitale opgaveportaler, med fokus på færdighedstræning, vundet indpas i grundskolen, men mulighederne for at implementere de matematiske kompetencer i disse opgaveportaler er endnu ikke blevet undersøgt. Projektet gør dette gennem design af opgaver til elevers matematiske kompetenceudvikling samt online evaluering af disse. Implementering vil foregå i et samarbejde med portalen matematikfessor.dk, som 75 % af de danske grundskoler abonnerer på.

Uddannelse for bæredygtig udvikling i folkeskolens praksis

Stipendiat: Nadia Raphael Rathje (AU / KP)

Den danske folkeskole står i disse år med et stadigt tydeligere behov for at udvikle stærkere bud på uddannelse for bæredygtig udvikling, så eleverne kan få erfaring, viden, kompetencer og dannelse vedrørende bæredygtig udvikling. Dette projekt vil undersøge frontløberfolkeskolers bæredygtighedsforståelser og praksis i et wholeschoolperspektiv for igennem en kritisk teoriinformeret analyse at pege på hvilke forståelser og praksisser, der kan styrke og udfordre udvikling af uddannelse for bæredygtig udvikling på danske folkeskoler.

Newly Arrived Childrens Experience of Starting School in Denmark

Stipendiat: Urd Thejl Ploug Skiveren (RUC / UCL)

Dette projekt undersøger nyankomne børns erfaring af at starte direkte i almenklasse i Folkeskolen. Dette gøres ved at kombinere Rogoffs (1990, 2003) definition af udvikling som noget, der finder sted gennem deltagelse i brugen af kulturelle redskaber, praksisser og institutioner med Bangs (2008, 2009) analyseredskab, der undersøger miljøets materielle og sociale affordances. Hovedformålet er at forstå, hvordan sociale og materielle dimensioner af miljøet påvirker nyankomne børns deltagelsesmuligheder i skolen.

Organiseringsformernes betydning for modtagelsespraksis for nyankomne migrante elever i folkeskolen

Stipendiat: Nanna Ramsing Enemark (AAU / UCN)

Nyankomne migrante elever halter fagligt og socialt efter deres danskfødte klassekammerater. Projektet kortlægger de to dominerende organiseringsformer for modtagelse brugt i danske folkeskoler, herunder hvordan de udfoldes i praksis i klasserummet. Ud fra en teoretisk ramme med begreber fra Basil Bernstein og Michael Lipsky benyttes interviews, observationer og spørgeskemaer til at kortlægge forbedringsmulighederne for modtagelse af nyankomne migrante elever.

På kanten af fællesskabet

Stipendiat: Trine Elisabeth Møbius Sørensen (AU / KP)

Projektet udforsker, elever med psykiatriske diagnoser og deres transitionsproces tilbage i almenklassen, efter indlæggelse i psykiatrien. Projektet bidrager med viden om, hvordan de berørte elever oplever denne tilbagekomst, med fokus på at udvikle praksisnær viden om lærernes faglige betingelser og muligheder for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, der understøtter de berørte elever med at genoptage deres liv, læring og deltagelse i almenklassens fællesskab.  

Bevillinger 2019

Hvilken viden former læreres undervisningspraksis? Og  hvilken rolle spiller forskning?

Stipendiat: Louise Sandra Nørgaard Amstrup  (AAU / UC Lillebælt)

Det forventes i dag, at læreruddannelsen og undervisningen i folkeskolen understøttes  af evidens. Men flere undersøgelser tyder på, at læreres undervisningspraksis ikke i  særlig høj grad influeres af forskning. Via interviews og sporing af viden, vil dette  projekt undersøge hvad folkeskolelærere trækker på i deres praksis, hvor denne viden  kommer fra samt hvad der påvirker optaget af forskningsviden. Herudover udvikles  bud på løsninger til at gøre forskning mere anvendelig i praksis.

Et kronotopisk møde mellem konceptuelle metaforer ‐ om  udviklingspotentialer i tosprogede elevers kanonlæsning

Stipendiat: Mia Kaasby (AU / UCN)

Elever med anden etnisk baggrund end dansk har problemer med  literacytilegnelsen.Kanontekster formidles gennem konceptuelle metaforer bundet til  en kronotop, et særligt tidsrum. Dette kan afstedkomme en kløft mellem flersprogede  elevers og skolens konceptualiseringer af tid og rum. Projektet undersøger, om kløften  kan brolægges ved at etablere et møde og en dialog mellem teksterne og flersprogede  elever, hvor kronotoper og de iboende konceptuelle metaforer udveksles og fortolkes  på ny.

Begynderlæseundervisning med digitale læremidler

Stipendiat: Lise Baun  (AU / KP)

I lyset af den voksende digitalisering af skolen vil projektet undersøge, hvad der sker,  når digitale teknologier bliver bragt ind i begynderlæseundervisningen med et device  pr. elev. Spørgsmålet er, hvilken form for undervisning digitale læremidler  understøtter, og hvordan den førte didatik etableres gennem interaktionerne mellem  device, lærer og elever. Projektet bruger en fokuseret etnografisk tilgang baseret på  feltarbejde i to 1. klasser, der bruger app’en WriteReader, som anvendes på 75 % af de  danske skoler.

Hvordan styrker vi læselyst i skolen? Elevens læseoplevelse  som en vej til didaktisering af skolens læsebånd som  læselystfremmende initiativ

Stipendiat: Henriette Romme Lund (AU / KP)

Læsebånd er skolens svar på læseundersøgelsers påpegning af vigtigheden af at  appellere til elevers læselyst. Men hvad kendetegner elevens læseoplevelse i  læsebånd? Og hvordan kan viden om læseoplevelsen omsættes didaktisk så  læsebåndet styrkes som læselystfremmende initiativ? Projektet er et etnografisk  studie, der undersøger læseoplevelsen i samspillet: tekst‐individ‐kontekst. Det sker ud  fra en flerfokal tilgang der kobler reader‐responsteori, Text World Theory og  børneperspektiv.

Udvikling af elevers interkulturelle kompetencer gennem  brug af billedbøger – holdningsdimensionen i  engelskundervisningen i indskolingen

Stipendiat: Karoline Søgaard  (KU / KP)

Evnen til at indgå i kulturmøder er en central kompetence i vores mangfoldige  samfund, globalt og lokalt. Projektets formål er at undersøge, hvordan undervisningen  i engelsk i indskolingen kan understøtte udviklingen af elevernes interkulturelle  kompetencer gennem brug af billedbøger. Projektet har særlig fokus på  holdningsdimensionen, som af tidligere forskning betragtes som en central dimension  inden for feltet interkulturel pædagogik for de yngste.

En kvalitativ undersøgelse af overgangen fra 6. klasse til 7.  klasse af elevernes deltagelsesmuligheder og udfordringer i  naturfagene

Stipendiat: Ene Ernst Hoppe (KU / KP)

Projektet vil undersøge, hvilken betydning overgangen fra 6. til 7. klasse har for elever  og deres deltagelse i og relation til naturfagene, og særligt de in‐ og  eksklusionsprocesser, der opstår i samspillet mellem elever, lærere, fag og rammer på  tværs af overgangen. Projektets kerne er at koble denne viden med en aktionsfase,  hvor lærere involveres i at skabe en diversitets‐pædagogisk tilgang til naturfag. Oversigt over ph.d.‐stipendier i uddannelsesforskning 2019

Sproglig økologi i klasseværelset

Stipendiat: Jonas Olesen (KU / KP)

Dette projekt omhandler, hvordan et økologisk sprog‐ og læringssyn kan omsættes til  undervisningspraksis for tosprogede elever i udskolingen. Konkret undersøger jeg de  affordances, lærere giver tosprogede elever i to forskellige fag, dansk og biologi, og  hvordan man kan forbedre affordances med en ny didaktisk ramme. Målet er at  udvikle og afprøve nye læringsaktiviteter med et designbaseret forskningsprojekt samt  at give lærerne en model til at planlægge, udføre og evaluere undervisning.

Tidsopfattelser og tidspraktikker i undervisningen ‐ Et studie  af lærerens tidsmæssige rammesætning

Stipendiat: Malene Engsig Brodersen (AU / VIA UC)

Når der er tale om tid i forbindelse med elevernes læring, er det ofte ud fra en  kvantitativ logik, som handler om, hvordan eleverne kan komme til at lære mere på  kortere tid. Nærværende projekt argumenterer for behovet for en mere kompleks  forståelse af tid i undervisningssammenhænge. Derfor tager jeg afsæt i et sociologisk  og teoretisk perspektiv på tid. Ved hjælp af klasserumsforskning undersøger jeg,  hvordan matematiklærere på to forskellige folkeskoler forstår og bruger tid i  undervisningen.

Sproglig opmærksomhed gennem en flersprogethedsdidaktik  ‐ betydning af elevernes sproglige baggrund

Stipendiat: Natascha Drachmann (KU / Absalon)

Via en curriculumanalyse og en fokuseret lingvistisk etnografi er det projektets formål  at bidrage med viden om, hvordan minoritets‐ og majoritetselever udvikler sproglig  opmærksomhed, når de undervises vha. en flersprogethedsdidaktik i folkeskolens  sprogundervisning. Projektet undersøger, hvordan flersprogethedsdidaktikken kan  være med til at skabe et inkluderende læringsmiljø med gunstige betingelser for såvel  minoritets‐ som majoritetselevers sproglige læring og trivsel i skolen.

Literacy Coaching and Data Use as Organizational Routines in the Danish Public School

Stipendiat: Karina Kiær  (AU / UC Syd)

Gennem et kvalitativt casestudie og konstruktionistisk grounded theory undersøger  projektet, hvordan organisatoriske rutiner skaber forskellige betingelser for  læsevejlederes understøttelse af læreres databrug. Projektet skaber viden om,  hvordan læsevejledere navigerer og forhandler forskellige organisatoriske rutiner for  databrug i folkeskolen, og leverer ny og dybdegående viden om samspillet mellem  organisatoriske rutiner og læsevejledere. Den viden vil være til gavn for professionelles  databrug i et skoleudviklingsperspektiv generelt og for læsevejledning mere specifikt.

Har lærere lavere faglige forventninger til etniske  minoritetsdrenge end andre elever?

Stipendiat: Charlotte Herold Lange Hald (AU / VIA UC)

Der ønskes at undersøge, hvorvidt lærere i den danske folkeskole har lavere faglige  forventninger til etniske minoritetsdrenge end de har til andre elever, og herunder at  belyse nuanceringer af lærerforventninger.Endvidere ønskes der at skabe et  refleksionsrum for lærere for at ændre praksis med ambitionen om, at fælles  refleksioner kan være med til at skabe en bevægelse af ubevidste negative  handlingsmønstre og på den måde sikre mere inkluderende læringsmiljøer for etniske  minoritetsdrenge og skabe lige vilkår for alle elever i folkeskolen.

Tværprofessionelt samarbejde om børn i vanskeligheder i  skolen

Stipendiat: Christoffer Granhøj Hansen (AU / UC Lillebælt)

Projektet undersøger det tværprofessionelle samarbejde i skolen, når PPR inddrages i  forhold til at støtte lærere og pædagogers arbejde med at udvikle inkluderende  læringsfællesskaber, hvor fokus flyttes fra enkeltbørn til børns fællesskaber. Formålet  er dermed at udvikle praksisnær viden om det tværprofessionelle samarbejde, og  hvordan det kan gøres mere relevant for lærere og pædagoger i deres daglige arbejde  med inklusion.

Bevillinger 2018

Matematikhistoriske originalkilder og GeoGebra på mellemtrinnet

Stipendiat: Marianne Thomsen (AU/KP)

Ph.d.-projektets mål er at opstille didaktiske principper, der understøtter udvikling af mellemtrinselevers ræsonnementskompetence samt overblik og dømmekraft (Niss & Jensen, 2002), når de arbejder med samspillet mellem matematikhistoriske originalkilder og GeoGebra. Der findes meget lidt forskning herom, især ift. mellemtrinnet. Der udarbejdes 1) et integrative review, 2) en kvantitativ analyse af bogsystemer og fagportaler samt 3) tre Design-Based Research iterationer i to klasser.

Folkeskoleelevers matematikrelaterede beliefs og læringsadfærd

Stipendiat: Maria Kirstine Østergaard (AU/KP)

Hvordan kan man arbejde med at udvikle matematikrelaterede beliefs hos alle elever og dermed bidrage til en hensigtsmæssig læringsadfærd? I projektet undersøges en underbelyst sammenhæng mellem grundskoleelevers læringsadfærd og deres forestillinger om matematik samt hvilke tiltag, der kan understøtte en positiv udvikling på disse områder. Samtidig inddrages kønsmæssige aspekter i undersøgelsen. Projektets formål er et øget fagligt og dannelsesmæssigt udbytte for alle elever.

Virtuelle simuleringer og databrug

Stipendiat: Sanne Lisborg (AAU/KP)

Projektet undersøger, hvordan virtuelle simuleringer og digitale data kan bruges til at udvikle og understøtte undervisningen i folkeskolen. Via et etnografisk studie på tre skoler afdækkes det, hvordan lærere anvender og oplever brugen af simuleringer i undervisningen. Herudover undersøges det, hvordan den data som simuleringerne generer omkring elevernes læringsproces kan bruges i et didaktisk udviklingsperspektiv.

Skriveridentitet og digitale teknologier som aktører i elevernes skriveudvikling i danskfagets skriveundervisning

Stipendiat: Michael Jensen (AAU/UCL)

Projektet vil med udgangspunkt i et målstyret danskfag skabe viden om elevernes udvikling af skriveridentitet i literacypraksisser i og uden for skolen. På baggrund af en sociomateriel literacy undersøges relationerne mellem danskfagets skriveundervisning og elevernes skriveudvikling, identifikationsprocesser og brug af digitale teknologier. Det vil ske i en etnografisk inspireret tilgang der blandt andet benytter narrativ metode og visuel data til at fange og forstå elevernes skriveridentiter.

Elevers udviklings- og deltagelsesmuligheder i matematiske samtaler i børnehaveklassen med særlig fokus på dialog mellem lærer og elever

Stipendiat: Birgitte Henriksen (AU/KP)

Børnehaveklasseledere varetager obligatorisk undervisning i matematisk opmærksomhed. Observationer viser, at deres samtaler med eleverne følger et stereotypt mønster, som begrænser læring. Projektet vil kvantitativt undersøge børnehaveklasselederes matematikundervisningspraksis og kvalitativt undersøge, hvordan de kan udvikle samtalepraksis i matema- tisk opmærksomhed. Metodisk anvendes spørgeskema og design research. Projektet baseres på teori om sociomatematiske normer og matematiksamtaler.

At undervise i kontroversielle emner i historie i folkeskolens overbygning

Stipendiat: Hildegunn Johannesen (SDU/UC Syd)

Projektets undersøger, hvad der karakteriserer undervisningen i kontroversielle emner i historie som en vej til at styrke og underbygge kritisk tænkning blandt elever i folkeskolens overbygning. Formålet er gennem et designteoretisk afsæt at tilvejebringe viden og indsigt i inddragelse og håndtering af emner af kontroversiel art, med henblik på at fremme demokratisk dannelse og kvalificere historie som fortolknings- og problemorienteret fag. I et bredere perspektiv vil projektet bidrage med en konkretisering af den danske forebyggelsesindsats mod radikalisering og ekstremisme i skoleregi.

Integrating digital information literacy in a FL writing test: Implications for teaching and assessment

Stipendiat: Dea Jespersen (KU/KP)

Projektet undersøger hvilken rolle digitale informationskompetencer spiller for elevers skriftlige L2 fremstilling. Data i form af test, logfiler, spørgeskemaer og interviews er indsamlet blandt danske udskolingselever i forbindelse med deres udførelse af skriftlige opgaver med internetadgang. Data skal give indblik i elevernes præstationer og adfærd på tværs af forskellige kompetenceniveauer og resultater skal bidrage til at videreudvikle test og undervisning i fremmedsprog der involverer digitale informationskompetencer.

Matematikdidaktisk design for Statistisk literacy - Vi undersøger verden

Stipendiat: Camilla Hellsten Østergaard (KU/KP)

Statistisk literacy, dvs. forudsætninger for at forholde sig kritisk og indsigtsfuldt til kvantitative data og udsagn baseret på sådanne, er nødvendig for alle borgere i nutidens samfund. Projektet undersøger hvordan designformatet ”studie og forskningsforløb” (SFF) og teknologiske ressourcer kan bruges til at styrke folkeskolens bidrag til elevernes statistiske literacy. Metoden er et didaktisk designforskningsprojekt, hvor eksemplariske SFF designes, afprøves og dokumenteres i samarbejde med lærerteams.

Skolestart og samarbejde med forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Stipendiat: Helle Winum (SDU/UC SYD)

Det er et problem at etniske minoriteter underpræsterer i det danske uddannelsessystem og kimen til dette bliver lagt ved skolestart. I projektet undersøges samarbejdet med minoritetsforældre omkring overgangen til skole ud fra et forældreperspektiv. Det interessante bliver at finde ud af, hvilke betydninger de professionelles forståelser af og tilgange til involvering af og samarbejde med disse forældre kan få for disse menneskers muligheder for at positionere sig selv som samarbejdspartnere.

Modellering i det dialogiske klasserum - et sprogligt bidrag til fagenes didaktik

Stipendiat: Charlotte Folkmann Reusch (AU/KP)

Projekt Modellering i det dialogiske klasserum - et sprogligt bidrag til fagenes didaktik undersøger om, og i givet fald hvordan, mundtligt lærersprog i natur & teknologiundervisningen smitter af på elevers produktive fagsprog. Det gøres ved at afdække læreres forventninger til fagsprog og forestillinger om egen sproglig praksis, og sammen med lærere udvikle, afprøve og dokumentere god, faglig sprogbrug på sætningsniveau. Projektets intention er at udvikle forslag til, hvordan lærere hjælper elever med transitionen fra faglig snak til tale.

Evaluering af elevkompetencer i designbaseret matematikundervisning

Stipendiat: Erik Ottar Jensen (AAU/KP)

Projektets formål er at undersøge elevers udvikling af udvalgte designkompetencer og matematiske kompetencer i designbaseret matematikundervisning og at udvikle et kvalitativt evalueringsredskab der kan tydeliggøre denne udvikling. Projektet bruger kvalitativt data fra Design Thinking interventioner i matematikundervisningen til at udvikle et vurderingssprog om udvalgte kompetencer. De kvalitative analyser vil gennem et mixed method forskningsdesign blive sammenlignet med kompetencetest fra GBL21 forskningsprojektet.

Ligheder og forskelle i sundhedsdannelse hos folkeskoleelever

Stipendiat: Katrine Vraa Justenborg (AAU/KP)

Dette projekt vil udforske sundhedsdannelse hos folkeskoleelever ved at tage udgangspunkt i fire spørgsmål: 1) Normdannelse: Hvordan dannes normen for sundhed i en klassepraksis, og hvordan påvirkes eleverne heraf? 2) Spejling: På hvilke måder virker unge elevers gensidige spejling af hinanden i en klassepraksis ind på deres sundhed? 3) Deltagelse: Hvordan påvirker elevernes deltagelse i en klassepraksis deres sundhed? 4) Teknologier: Hvordan virker moderne teknologier i en klassepraksis ind på elevers dannelse af sundhed?  

Bevillinger 2017

Styrkelse af folkeskoleelevers modelleringskompetencer gennem et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik

Stipendiat: Claus Auning (SDU/UC Syd)

Initiativet med en fælles prøve i naturfag skaber udfordringer for naturfagslærere, da de skal udvikle en undervisning, hvor eleverne får mulighed for at udvikle og opnå fællesfaglige kompetencemål. Projektet ønsker at undersøge om elevernes modelleringskompetence kan udvikles og styrkes ved et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik ved brug af en IBSME tilgang. Og på hvilke måder eleverne kan involveres i vurdering og bedømmelse af deres modelleringskompetence med henblik på den naturfaglige prøve i folkeskolen.

Tosprogede elevers læsning af fagtekster på andetsproget - et effektstudie i relationer mellem andetsprog, inferens og læseforståelse

Stipendiat: Henrik Balle Nielsen (KU/VIA)

Tekstforståelse hænger nøje sammen med færdigheder i inferensdragning. Dette projekt undersøger relationer mellem færdigheder i inferensdragning og læseforståelse i andetsprogslæsning, når teksterne er non-fiktive fagtekster. Undersøgelsen falder i to hoveddele: En metaanalyse af eksisterende viden på området og en effektundersøgelse, hvor effekt af eksplicit undervisning i inferensdragning måles på færdigheder i inferensdragning og læseforståelse hos elever i 4. klasse. Blandt deltagerne indgår såvel andetsprogs- som førstesprogslæsere.

Elevers udvikling af Computational Thinking

Stipendiat: Elisa Nadire Caeli (AU/Metropol)

Computational Thinking (CT) indebærer at kunne ræsonnere ud fra den logik, der ligger til grund for kodning, og at kunne anvende praksisser og tænkning fra datalogi til problemløsning. Aktuelt arbejdes på et nyt CT-folkeskolevalgfag, og undersøgelsen ICILS tester i 2018 elevers CT-kompetencer. Projektets formål er derfor at opnå viden om, hvilken undervisning i CT der virker bedre end anden i folkeskolens praksis, designet som et mixed methods-studie forankret i ICILS.

Undervisning i mundtlighed i folkeskolen: Den undersøgende samtale som lærings- og refleksionsredskab

Stipendiat: Eva Dam Christensen (SDU/UC Syd)

Projektet vil undersøge og kvalificere udskolingselevers mundtlige samtalekompetencer i grupper og undersøge og kvalificere, hvordan ny viden tilegnes i disse samtaler mellem eleverne. Der fokuseres på den undersøgende og kritiske samtale, idet der spørges, hvordan og ud fra hvilke kriterier 1) eleverne samtaler om en fagtekst og hvilken metaviden, de har om denne samtale samt 2) hvordan der ud fra et intervenerende undervisningsforløb kan udvikles og formidles en mundtlighedsdidaktik.

En ny forståelse af læreren i en ledelsesposition

Stipendiat: Maria Hvid Dille (AAU/UCC)

Projektet vil skabe ny viden om ledelse for læring i en målstyret folkeskole. En ny positionering af læreren som uformel mellemleder studeres med afsæt i et distribueret ledelsesperspektiv. Projektet bidrager med et kommunikativt organisatorisk perspektiv til uddannelsesforskningen og formålet er at skabe et videngrundlag, der vil styrke en reflekteret praksis over læreren i denne position og understøtte, at elevernes læring drager nytte af ledelsesindsatsen.

Demokrati og medborgerskab i den målstyrede skole

Stipendiat: Maria Louise LarsenHedegaard (AU/UCC)

Projektet undersøger, hvordan forskellige demokrati- og medborgerskabsforståelser fremmes gennem folkeskolens (hverdags)praksisser og processer, og hvordan eleverne herigennem disponeres for at tænke, forstå og gøre demokrati og medborgerskab. Formålet er at tilvejebringe viden, der både kan anvendes af praktikere og beslutningstagere, og som kan kvalificere arbejdet med at forberede elever til et liv i et samfund med frihed og folkestyre.

Forskningsbaseret design af matematikundervisning med dynamiske geometriprogrammer

Stipendiat: Ingi Heinesen Højsted (AU/UCC)

Projektet undersøger dynamiske geometriprogrammers potentialer til udvikling af ræsonnementskompetence og repræsentationskompetence, samt den aktuelle anvendelse i folkeskolen. Endvidere skabes viden om generiske principper til design af matematikundervisning med dynamiske geometriprogrammer, der udnytter dets potentialer ift. udvikling af ovennævnte kompetencer i folkeskolens udskoling. Teoretisk forankres projektet i instrumentel genesis og design-based research anvendes.

Når unge vægrer sig ved skole

Stipendiat: Frederikke Skaaning Knage (AU/Metropol)

Projektet har fokus på langvarigt skolefravær - skolevægring - som er en problematik, hvis årsager vi kender meget lidt til, og som skolerne derfor har svært ved at handle på. Hensigten er at undersøge det kompleks af forhold i elevernes liv, der har betydning for, at de ikke vil i skole. Metodisk tager undersøgelsen afsæt i interviews med udskolingselever med et højt fravær, suppleret af en spørgeskemaundersøgelse, der skal undersøge forskellige baggrundsvariables betydning for fraværet.

Undervisning af flygtningebørn. En forskningsbaseret didaktik

Stipendiat: Kornelia Kraglund (AU/Metropol)

Dette ph.d. projekt er forankret i uddannelsespædagogik og anlægger et didaktisk perspektiv på Refugee Education. Projektet afdækker flygtningebørns læringsudbytte og trivsel knyttet til læreres og pædagogers erfaringer, kompetencer og didaktiske ståsted i undervisningen af flygtningebørn og konstruerer en forskningsbaseret didaktik, der klæder lærere og pædagoger på til at varetage undervisningen af flygtningebørn med henblik på at øge læringsudbytte, uddannelsesmuligheder og chancelighed.

Faglig ledelse gennem ressourcepersoner. Et organisatorisk perspektiv på faglig ledelse gennem ressourcepersoner i folkeskolen

Stipendiat: Sanna Lassen (SDU/VIA)

Dette projekt har til formål at skabe empirisk funderet viden om, hvordan faglig ledelse forstås og praktiseres i folkeskolen gennem formelle ressourcepersoner uden formelle ledelsesbeføjelser herunder hvilke etiske dilemmaer, der kan iagttages i ressourcepersonernes virke. Feltet undersøges med analysestrategi baseret på Luhmanns teori om sociale systemer. Her- fra synliggøres nye perspektiver på organisationens muligheder for at udfolde og organisere faglig ledelse gennem ressourcepersoner.

Racial diversitet i det pædagogiske rum. Om identifikation og repræsentation af den ikkehvide krop i folkeskolen

Stipendiat: Pernille Isabella Gersager Nissen (AAU/UCC)

Projektet undersøger, den pædagogiske praksis håndtering af racial diversitet i folkeskolen ved at stille to spørgsmål: 1) Hvordan identificeres og repræsenteres den ikke-hvide krop i det pædagogiske rum? Og 2) hvordan kan der pædagogiske skabes de bedste forudsætninger for ligeværd mellem hvide og ikke-hvide kroppe hos elever i folkeskolen? Formålet er at bidrage med en forståelsesramme, der kan give elever bedre forudsætninger for lige deltagelsesmuligheder i et samfund, der er præget af en voksende diversitet.

Generiske kompetencemål i Naturfagene

Stipendiat: Nina Holst Waaddegaard (KU/UCC)

Med indførelse af det tværfaglige tema innovation og entreprenørskab i den danske folkeskole, skal lærere i naturfagene både forholde sig til det fagfaglige indhold såvel som mere generiske aspekter ved elevernes læring. Dette har vist sig at være en udfordring for mange lærere, hvorfor projektet vil undersøge; hvilke modsætninger og muligheder lærerne i folkeskolen oplever, når de realiserer generiske kompetencemål i naturfags undervisningen.  

Bevillinger 2016

Social Resiliens i Folkeskolen

Stipendiat: Jeppe Høj Christensen (AU/VIA)

Studiet tager afsæt i social resiliens under det psykologiske felt og vil videreudvikle begrebet gennem en bearbejdning i forhold til 1) den nordiske velfærdsmodel 2) folkeskole-konteksten. Dette sker gennem teoretisk analyse og følgeforskning ved tre modelskoler i Vejle, som arbejder helhedsorienteret med social resiliens i de kommende år. Studiet vil til slut lede til en beskrivelse af nordisk social resiliens og trivsels- samt læringsfremmende praksisforslag for alle børn i skolen.

Læreres praksis i en målstyret Folkeskole: formativ evaluering i biologiundervisning

Stipendiat: Sofie Tidemand (KU/UCC)

Målstyring, kompetencer og formativ evaluering er blevet centrale begreber i Folkeskolen. Projektet vil afdække biologilæreres tilgange til og udfordringer med disse aspekter. Derudover undersøger projektet, i hvilket omfang og hvordan lokale teamsamarbejder kan kvalificere biologilæreres formative evalueringspraksis. Formålet er at skabe viden om læreres praksis, samt hvordan de kan støttes i arbejdet med målstyring med fokus på formativ evaluering af kompetencer.

Forkastet eller anerkendt? - Et eksplorativt studie i vurdering af elevers produktive literacykompetencer ved FP9 dansk

Stipendiat: Solveig Troelsen (SDU/VIA)

Projektet undersøger hvilke skrivekompetencer det kræver af eleverne at bestå folkeskolens afgangsprøver i dansk skriftlig fremstilling i en tid hvor der stilles stadig større krav til skrivning for at kunne komme videre i uddannelsessystemet og fungere i sociale og erhvervsmæssige sammenhænge. Det gøres ved at undersøge prøvekonstruktionen, de tekster eleverne producerer til prøverne - både dem der ikke består, og dem der vurderes som gode - og de kriterier bedømmerne anvender i vurderingen.

Normaliseringspraktikker og anbragte børns skolegang. Velfærdsarbejdets praksis og potentialer.

Stipendiat: Stine Thygesen (KU/UCC)

Projektet har til formål at skabe viden om de normdannende processer, som finder sted i anbragte børns skolehverdag. Ved at følge fem plejebørn i skolen, undersøges det, hvordan lærere, pædagoger og familieplejere forstår og håndterer barnet, og hvordan de begrunder de interventioner der sættes i værk. Undersøgelsen vil åbne for diskussion og nytænkning af de normalitetsforståelser, som det velfærdsprofessionelle arbejde med anbragte børn i skolen baserer sig på.

Det interkulturelle aspekt i sprogfagene med fokus på begynderdidaktik. Hvordan forstår fransklærere i folkeskolen den kulturformidlende opgave?

Stipendiat: Stephanie Kim Löbl (KU/UCC)

Projektet vil gennem en lærerkognitionsundersøgelse se på dels hvordan fransklærere forstår og anvender begrebet interkulturel kommunikativ kompetence (IKK) beskrevet i de nye vejledninger fra 2014 dels hvordan de vil koble det kulturelle aspekt med det sproglige i franskundervisningen. På baggrund af undersøgelsen vil projektet præsentere strategier for implementering af IKK i franskundervisningen i 5.-7. klasse.

Tidlig algebra i folkeskolens matematikundervisning

Stipendiat: Thomas Kaas (AU/UCC)

Projektet undersøger potentialer og udfordringer i at implementere tidlig algebra i folkeskolens matematikundervisning ved at spørge: Hvilke begrebsmæssige forståelser kan elever på de yngste klassetrin udvikle af funktionsbegrebet, hvordan kan læreren facilitere hensigtsmæssige forståelser af funktionsbegrebet i indskolingen, og hvad karakteriserer de hindringer, der i et konkret tilfælde kan være i realiseringen af læringspotentialerne? Spørgsmålene belyses gennem design research.

Hvordan styrkes den faglige fordybelse i folkeskolen? - Dybdelæsning i danskfagets litteraturundervisning som en vej til faglig fordybelse

Stipendiat: Kristiane Hauer (KU/UCC)

Projektets formål er at udvikle ny viden om, hvordan man styrker den faglige fordybelse i folkeskolen. Dette gøres ved at fokusere på dybdelæsningens betydning i danskfagets litteraturundervisning. Projektet undersøger empirisk, hvordan man styrker 8. klasseelevers dybdelæsning gennem litteraturdidaktiske aktiviteter. Baggrunden for undersøgelsen er den tese, at en styrket dybdelæsningskompetence både forbedrer elevernes overordnede læsekompetence og generelle faglige fordybelseskompetence.

Tid til læring? En undersøgelse af hvad organiseringen af tid i skolen betyder for elevernes deltagelse

Stipendiat: Stine Karen Nissen (AU/Metropol)

Tid er et grundvilkår i pædagogiske sammenhænge, men sjældent noget der adresseres dybdegående. Projektet sætter fokus på betydningen af tid i skolen. Det er en undersøgelse af, hvilken betydning den tidsmæssige organisering af skolens aktiviteter har for elevernes deltagelsesstrategier. Formålet er at skabe ny indsigt i in- og eksklusionsprocesser i skolen, ved at rette blikket mod de måder som organiseringer af tiden både befordrer og skaber barrierer for elevernes muligheder og strategier.

Skolens eksistensbetingelser for elever med social angst

Stipendiat: Stine Saaby Bach (KU/UCC)

Projektet undersøger skolens eksistensbetingelser for børn med social angst. Dette sker i tre trin. Først en strukturanalyse, der problematiserer en social normalitet af netværk og selvpræsentation, der stiller bestemte krav til de individer, skolen producerer. Dernæst en biografisk analyse af socialt angste børns oplevede skoleliv. Endeligt en samlet analyse, der kobler struktur og individ i skolen som medierende niveau, så det udledes, hvornår og hvordan lidelsen konflikter med skolens rammer.

En inkluderende litteraturdidaktik med multikulturelle tekster. Udviklingen af et litteraturdidaktisk design til udskolingen

Stipendiat: Nadia Mansour (AU/VIA)

Formålet med dette projekt er at skabe viden om, hvordan dansklærere kan inkludere etniske minoriteter gennem anvendelse af multikulturelle tekster i udskolingen, samt at udvikle et litteraturdidaktisk design dertil. Projektet anvender en medieret diskursanalyse (neksusanalyse) i undersøgelsen af, hvordan forhandlinger af læsemåder og læseridentiteter ser ud i to 9. klasser med elever med forskellige kulturelle baggrunde, når multikulturelle tekster bliver den fagdidaktiske genstand.

Skoleledelse på foranledning af data og affekt - et studie i lederes (affektive) interageren med data om elevers læring og trivsel

Stipendiat: Camilla Nørgaard (AU/UCC)  

Dette projekt undersøger forholdet mellem skoleledelse, data og affekt. Fokus er på, hvordan data fra Kvalitetsrapporten 2.0 ikke kun producerer viden om elevers læring og trivsel, men også frembringer følelser, fordi skoleledelser læser og forstår data affektivt. Projektet peger på, hvordan affekt får betydning for ledelsesarbejdet og i forlængelse heraf sætter og udfordrer det fremtidige arbejde med udvikling af skolen.

Samarbejde mellem lærere og pædagoger i relation til den understøttende undervisning

Stipendiat: Rune Frederik Cordsen (AU/Metropol)

Projektet undersøger, hvordan lærere og pædagogers praksisser i skolens sociale og kulturelle kontekst påvirker samarbejde, og hvordan samarbejdet påvirker elevers deltagelse i den understøttende undervisning. Der tages afsæt i praksisteori tolket igennem den amerikanske pragmatisme. Projektet er multimetodisk og case-baseret, og foretages i relation til praksisser vedrørende den understøttende undervisning. Projektet ønsker at bidrage til samarbejdsforskningen i et inklusionsperspektiv.  

Bevillinger 2015

En Standard for Elevdygtighed - Et studie af ledelsespraksisser og translationsprocesser i brug af data fra de nationale test

Stipendiat: Laura Høvsgaard Nielsen (CBS/UCC)

Projektet undersøger, hvordan den adaptive algoritme i de nationale test(NT) konstruerer en standard for elevdygtighed, samt hvordan denne standard indgår i mål- og effektstyring. Ved at undersøge fortolkninger og forhandlinger af NT i ledelsens relationer til forvaltningen og til lærerne vil projektet pege på, hvilke former for kapacitetsopbygning der skal til for at realisere potentialerne ved en datainformeret ledelsespraksis i et spændingsfelt mellem accountability og en formativ datakultur.

Udvikling af udskolingselevers ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer i målstyret danskundervisning

Stipendiat: Raffaele Brahe-Orlandi (AU/VIA)

Projektet undersøger potentialer og udfordringer samt identificerer designprincipper ifm målstyrede undervisningsdesigns i dansk, hvor udskolingselever udvikler ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer i form af kreativitet, samarbejde, handlingstillid og verdensvendthed, samt kompetencer ifm. kommunikation og fremstilling. Der arbejdes med design-based research som metode. Der benyttes videoobservation, semistrukturerede interviews og dokumentanalyse til indsamling og bearbejdning af data.

Børnestavning med og uden (computer)feedback. Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling?

Stipendiat: Stine Fuglsang Engmose (KU/UCS)

Gennem et effektstudie med 3 trænings- og 1 kontrolgruppe belyser projektet, i hvor høj grad forskellige feedback-typer, fra en voksen eller computeren, påvirker 0. og 1. klasse elevers udbytte af børnestavning. Effekten måles på elevernes læse- og stavefærdighed. Projektet vil derigennem bidrage med ny viden om hvad, der virker i skolens tidlige staveundervisning, og på den måde udvide lærerens fagdidaktiske viden om tilrettelæggelsen af undervisning med børnestavning.

Tværprofessionelt samarbejde, læring og samspil i den nye folkeskole - en analyse af praktiseringen af læringsværktøjet PALS

Stipendiat: Lotte Rannveig Galløe (RUC/UCL)

PhD-projektet vil undersøge potentialerne og begrænsningerne for det pædagogiske læringsredskab PALS i den danske folkeskole. Projektet er et etnografisk governmentality studie af redskabets facilitering af læring. Gennem observationer af PALS-teammøder og klasseundervisning samt interviews med professionelle og elever, vil projektet belyse, hvordan redskabet praktiseres og, hvordan det får indflydelse på elevernes mulighed for læring og de professionelles facilitering af et særligt læringsmiljø.

Skole -Elev-Museum: digitale teknologier og elevers læring i mødet mellem Åben Skole og Museum

Stipendiat: Margit Eva Jensen (AU/UCC)  

Folkeskolereformen fordrer, at skoler styrker deres relationer udadtil, og museer er oplagte samarbejdspartnere. Projektets forskningsspørgsmål er: Kan elevers anvendelse af digitale teknologier fremme læring i skiftet mellem læringskonteksterne skole-museum-skole, og hvordan dokumenteres og synliggøres denne læring for eleven selv og for læreren? Mål for projektet er at bidrage med empirisk baseret forskning om elevers mulige læringsudbytte i skiftende læringsrum med fagdidaktisk brug af it.

Hvordan kan Pædagogisk Ledelse lede forskningsinformeret praksis?

Stipendiat: Niels Møller (AU/VIA)

Projektet vil med afsæt i Niklas Luhmanns begreb om funktionel analyse og Roar Hagens begreb om refleksionsteori, belyse hvordan skoler over- og omsætter uddannelsesforskningsresultater ind i hverdagens praksis. Projektet vil i forlængelse heraf bidrage med viden om, hvordan professionelles praksis i skoler kan ledes og udvikles gennem integration af uddannelsesforskningsresultater, skolers refleksionsteorier og skolers hverdagspraksis.

Lærerarbejde i en målstyret skole - læreres almendidaktiske refleksioner over lærerarbejde og læring i folkeskolen

Stipendiat: Clara Ina Severin Steensen (RUC/UCS)

Projektet vil belyse og skabe viden om de bestemte former for didaktisk tænkning og praksis, man fremmer gennem en målstyret folkeskole. Genstandsfeltet er læreres almendidaktiske refleksioner og diskussioner om målstyringen og dens konsekvenser for lærerarbejdet, læringen og livet i skolen. Skabelsen af viden kombineres med udvikling af konkrete handlingsstrategier rettet mod at styrke lærernes position og professionsudvikling under de igangværende forandringer af folkeskolen.

Digitale midler til understøttelse af målstyret undervisning i matematikfaget

Stipendiat: Andreas Lindenskov Tamborg (AAU/Metropol)

I dette projekt undersøges det, hvordan digitalt understøttelse af læringsmålstyret undervisning indvirker på matematikundervisning på mellemtrinnet, og hvilke betingelser dette tilvejebringer for læring. Projektet er baseret på et etnografisk undersøgelsesdesign, kombineret med interviews af centrale aktører. Projektets formål er at bidrage med viden om, hvilke faktorer der er af betydning for mulighederne for at påviste principper for effektfuld undervisning kan understøttes digitalt.

Læreren som moralsk aktør. Den etisk-didaktiske dimension af lærerens virksomhed og professionsviden i en klasserumssammenhæng

Stipendiat: Chung Kim (AU/VIA)

Projektet undersøger den etiske dimension af lærerens undervisningspraksis. Formålet er at opnå viden om, hvordan lærerens etiske værdier påvirker dennes undervisning og dermed klasserummet og elevernes læring, udvikling og samspil. En gruppe læreres klasserumspraksis undersøges. I et kompetenceudviklingsforløb med stipendiaten udvikler og afprøver de deres etisk-didaktiske kompetence. Denne må ifølge projektets hypotese beskrives i form af moralsk opmærksomhed og sprog, refleksions- og begrundelsesevne samt beslutnings- og handlekraft.

Socialpædagogik og lærerarbejde

Stipendiat: Lone Bæk Brønsted (KU/UCC)

Projektet vil skabe viden om, hvordan tværprofessionelt samarbejde omkring udsatte unge i udskolingen kan være med til at øge elevers læringsmuligheder. Projektet vil beskrive og forstå læreres socialpædagogiske viden og kompetencer som det praktiseres i et eksisterende samarbejde, nemlig skolernes SSP-samarbejde. I undersøgelsen rettes fokus på lærernes bedømmelser af adfærd og opførsel hos udsatte unge samt på, hvilke interventioner lærerne foreslår for at støtte disse unges skoledeltagelse.

En god start på folkeskolen - En medarbejderstyret intervention for udsatte børn i folkeskolens 0. - 3- klasse

Stipendiat: Lars Ladefoged (AU/Metropol)

Ph.d.-projektet skal udvikle en medarbejderstyret interventionsmodel, som skal øge læringsudbyttet for udsatte børn i indskolingen i den danske folkeskole. På baggrund af uddannelsessociologi og undervisningsdifferentiering udføres et randomiseret kontrolleret forsøg, ud fra hypotesen om, at det kræver en særlig didaktisk og pædagogisk tilgang, at udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan. Derudover fremlægges konkrete forslag til opkvalificering af læreruddannelsen.

Faglige fællesskaber i en målstyret folkeskole - læring blandt elever i marginale positioner

Stipendiat: Merete Munkholm (AU/VIA)

Projektet undersøger, hvordan lærere kan arbejde med læringsmål på måder, der er med til at fremme læring hos elever i marginale positioner i faglige fællesskaber. Herunder om og hvordan nogle måder at arbejde med læringsmål på kan skabe ikke-intenderet læring, der fastholder elever i marginale positioner og/eller medvirker til elevers overskridelse af disse positioner. Projektet bygger på empiriske studier i to 8. klasser i den danske folkeskole og har afsæt i social praksisforskning.

Målstyring mellem intention og praksis

Stipendiat: Signe Piil Andresen (AU/UCC)

Projektets mål er at skabe ny viden om den pædagogiske ledelse af læreres meningsskabelsesprocesser om synlig læring, der har betydning for om- og oversættelsen af målstyrede læringsprocesser i folkeskolen i Danmark. Gennem et kritisk casestudie vil projektet undersøge, hvordan ledelsen arbejder med meningsskabelse og konkurrerende handlingsteorier, og hvordan organiseringen påvirker processen gennem gensidigt betingede handlinger.  

Bevillinger 2014

Øgning af elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i skolens biologiundervisning gennem formative evalueringer

Stipendiat: Sanne Schnell Nielsen (KU/UCC)

Projektet vil undersøge, hvordan man kan øge elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i biologiundervisningen gennem en kvalificering af den formative evaluering. Projektet vil i samarbejde med folkeskolelærere udvikle og empirisk teste didaktiske designs med tilknyttet understøttende materiale i form af kompetencemålsformater. De didaktiske designs vil integrere læring- og evalueringsaktiviteter, og de vil tage udgangspunkt i progressionsopdelte kompetencemål.

Eksplicit litteraturundervisning i et inkluderende perspektiv

Stipendiat: Nina Berg Gøttsche (AU/VIA UC)

Projektet undersøger, hvordan litteraturundervisningen i overbygningen kan kvalificeres, så elever med læseforståelsesvanskeligheder i højere grad kan inkluderes og få udbytte af undervisningen. Elever med læsevanskeligheder er vigtige informanter, og projektet undersøger derfor som udgangspunkt, hvordan elever med læsevanskeligheder faktisk forstår litterære tekster, som grundlag for at udvikle en metode til eksplicit litteraturundervisning, der kan give elever med læsevanskeligheder adgang til litteraturens dannelsespotentiale.

Ledelse og organisering af fagteam og faglige vejledere, der kan understøtte lærernes samarbejde om udvikling af undervisningen med henblik på øget læringsudbytte for eleverne

Stipendiat: Dorethe Bjergkilde (AU/UCC)

Projektet vil skabe ny viden om ledelse og organisering af fagteam og faglige vejledere, der kan understøtte lærernes samarbejde om udvikling af undervisningen med henblik på øget læringsudbytte for eleverne. Der undersøges specifikt, hvordan skoleledelse gennem distribueret ledelse kan understøtte faglige vejlederes virke og udvikling af fagteam, samt hvilke organisatoriske strukturer og affektive dynamikker der fremmer/hæmmer denne proces.

Feedback i folkeskolen – med matematik som eksempel

Stipendiat: Bent Sortkær (AU/VIA UC)

Projektets mål er, at undersøge i hvor høj grad elevens køn og sociale og etniske baggrund har betydning for, hvordan denne oplever og forstår feedback. Projektet undersøger desuden, hvordan lærere hhv. forstår og anvender feedback, og om elever har samme forståelse og oplevelse af feedback som læreren for derudfra at genere ny viden om, under hvilke forudsætninger lærerens intenderede feedback bliver oplevet og modtaget som feedback af elever. Der anvendes kvantitative og kvalitative metoder.

Tosprogedes tilegnelse af engelsk som deres L3 sammenlignet med etsprogedes tilegnelse af engelsk som deres L2

Stipendiat: Rawand Samal Jalal (KU/UCC)

Projektet vil, via en kvantitativ- og en kvalitativ undersøgelse, belyse engelskkompetencerne hos en større gruppe tosprogede elever med samme kompetencer hos deres etsprogede klassekammerater. Dernæst vil de læringsstrategier, som anvendes af tosprogede elever med høje kompetencer, blive identificeret.

Når elever udforsker fag og sprog – et studie af fagligt initierede elevsamtaler i danskfaget

Stipendiat: Marie Dahl Rasmussen (AU/UCC)

Projektet undersøger de samtaler, eleverne fører med hinanden i danskfaget, og spørger hvilke fagdidaktiske rammer og tiltag, der understøtter elevernes fælles udforskning og afprøvning af hypoteser og fagsprog. Formålet er at bidrage til udvikling af undervisning, hvor eleverne tilegner sig fagets viden og færdigheder gennem fagligt initierede elevsamtaler. Det teoretiske afsæt er socialsemiotisk, og empirien tilvejebringes gennem feltstudier og interventioner på tre skoler.

Evaluering i praksis – en undersøgelse af læreres viden om elevernes matematikkundskaber

Stipendiat: Pernille Bødtker Sunde (AU/VIA UC)

Projektet er en eksperimentelt baseret undersøgelse af hvorledes to forskellige typer evalueringsredskaber, klassebaseret test og individuel samtaleobservation, påvirker læreres praksis og elevernes faglige progression. Analysen omfatter 10 1. klasser hvor kvantitative og kvalitative data om elevernes faglige niveau i matematik og lærerens praksis sammenholdes med det anvendte evalueringsredskab.

Inkluderende skole-hjemsamarbejde med forældre med lav uddannelses-kapital som katalysator for bedre fagligt udbytte i folkeskolen

Stipendiat: Anne Jørgensen (AU/UCC)

Social mobilitet er stadig en stor udfordring for den danske folkeskole. En af forklaringerne er, at folkeskolens implicitte sprog i højere grad matcher ”middelklassens livsform” og i mindre grad forældre med lav uddannelseskapital. Projektets formål er at komme med anbefalinger til, hvordan lærerne kan synliggøre og inddrage forældrenes ressourcer, for dermed at fremme et skolefagligt sprog i hjemmet på en sådan måde, at det kan stimulere deres børns læring og dermed højne elevernes faglige niveau.

Kroppens betydning for lederskab og socialpædagogiske kompetencer

Stipendiat: Mathias Sune Berg (KU/UCC)

Ledelse af differentieret undervisning i den inkluderende folkeskole er udfordrende og stiller store krav til læreres socialpædagogiske kompetence, autoritetsforhandling og kommunikationsevne. Projektet ønsker at udforske, hvordan et øget fokus på kroppens sprog kan udvikle lærerens lederskab og socialpædagogiske kompetence og dermed understøtte arbejdet med differentieret undervisning i inkluderende læringsmiljøer.

Skriftlig, interaktiv, it-medieret feedback i engelskundervisningen i udskolingen - et interventionsforskningsprojekt

Stipendiat: Hanne Wacher Kjærgaard (AU/VIA UC)

Fra en konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk tilgang til sprogtilegnelse undersøger projektet de ændringer, der afstedkommes af indførelse af interaktiv, it-medieret, metasprogsopbyggende, skriftlig feedback i engelskundervisningen i Danmark. Gennem et interventionsstudie i tre 8.-klasser undersøges lærernes praksis samt elevernes holdninger og håndtering af lærerfeedback og ændringer heri. Projektet udvikler ny viden om feedbackpraksisser og om it’s muligheder for at kvalificere disse.

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning: innovation og design gennem faglig kollegial sparring.

Stipendiat: Jacob Bahn (KU/UCC)

Projektet undersøger betingelser og muligheder for, at matematiklærere i fagteams kan designe og analysere undersøgelsesbaseret undervisning, så elevernes udbytte forbedres. Specifikt udforskes funktionen af nye designværktøjer for lærere baseret på teorien om Didaktiske Situationer, "Open ended approach" og arbejdsformen "lektionsstudier". Forskningsresultaternes publiceres internationalt, mens designværktøjer og dokumentation heraf formidles bredt til matematikprofessionen i Danmark.

Det ADHD-diagnosticerede barns perspektiv som bidrag til en didaktisk og faglig skoleledelse

Stipendiat: Thyge Tegtmejer (SDU/UCS)

Børn med ADHD er en udfordring for et stigende antal skoler, idet konflikter og forstyrrende adfærd er en væsentlig hindring for et trygt læringsmiljø for alle, og ofte skaber dårligt klima mellem ledelse og medarbejdere. Projektet undersøger de diagnosticerede børns oplevelse af læringsudbytte og deltagelse på to skoler med forskellige tilgange til denne børnegruppe. Denne viden skal kvalificere en didaktisk og faglig skoleledelse med inddragelse af lærere og pædagoger.  

Bevillinger 2013

Inkluderende it-didaktik

Stipendiat: Laura Mørk Emtoft (RUC/UCSj)

Ph.d. projektets formål er at afsøge hvorvidt kontekstuelle itlæremidler kan bidrage til inklusion af elever med eksekutive vanskeligheder og i så fald hvilke lærerkompetencer der er nødvendige i realiseringen af en sådan praksis. Dette vil blive udarbejdet i et mikroetnografisk perspektiv gennem empririske casestudier baseret på deltagerobservation af to mellemtrinsklasser, hvor sådanne læremidler anvendes, samt kvalitative interviews af lærere og elever og analyse af digitale spor.

Elevers læsehandlinger – et performativt blik på læsestrategier

Stipendiat: Liv Fabrin (AU/UCC)

Elever investerer i sig selv som læsere og de læsestrategier som de udvikler, er afgørende for deres læsetilegnelse. Projektet undersøger elevers performative læsehandlinger og udforsker læseundervisning med henblik på at udvikle et fleksibelt didaktisk begreb om læsestrategier til brug for metodevalg i læseundervisningen.

Overbygningsskolen som potentielt vendepunkt – om kategoriseringspraksis og in- og eksklusion i udskolingen

Stipendiat: Helene Falkenberg (AU/UCC)

Fokus er overbygningsskolens potentiale som inkluderende læringsmiljø. Her undersøges læreres vurderings- og opfattelsesmåder, som konstruerer kategoriseringspraksisser og hvordan disse praksisser knytter an til de arkitektoniske og organisatoriske rammer. Projektet hviler på Bourdieus prakseologiske teori og Goffmans mikrosociologisk samhandlingsteori, og tilrettelægges som et klasserumsstudie på udvalgte overbygningsskoler.

Inklusion - muligheder og barrierer for deltagelse i læringsfællesskaber belyst gennem et børneperspektiv

Stipendiat: Christina Holm Poulsen (SDU/UCS)

Der efterspørges viden om, hvordan børn oplever inklusionsindsatser. Projektet tager udgangspunkt i to folkeskoler, der har forskellige måder at organisere læringsfællesskaber på. Gennem observation og kvalitative interviews undersøges det, hvilke muligheder og barrierer for deltagelse børnene oplever i de konkrete læringsfællesskaber. Projektet vil bidrage med viden om, hvordan indsatser opleves fra et børneperspektiv med henblik på at udvikle inklusionsindsatser over for børn i folkeskolen.

Udskolingsdidaktik - mellem de unges forudsætninger, eksterne evalueringskrav og lærerens pædagogiske intentionalitet

Stipendiat: Thomas Iskov (AU/VIA UC)

Projektet afdækker didaktiske udfordringer, som de opleves af lærerne, mellem udskolingselevernes forudsætninger, kravene om ekstern evaluering og lærerens egen pædagogiske intentionalitet. Formålet er derudover at fremkomme med anbefalinger til didaktisk praksis i udskolingen. De unges forudsætninger og ekstern evaluering udgør videnområder, som den kvalitative undersøgelse baserer sig på. Empiri indsamles hovedsageligt via en række kvalitative interview med dygtige lærere i udskolingen.

Det inkluderende skole– hjemsamarbejde? – belyst fra et forældreperspektiv

Stipendiat: Jimmy Krab (RUC/UCSj)

Hvordan håndterer forældre til børn med `særlige behov` skolehjemsamarbejdet? Formålet er at skabe viden om læreres og pædagogers samarbejde med familier i indskolingen, når ´børn med særlige behov´ skal inkluderes i folkeskolen ved at undersøge det fra et forældreperspektiv. Det teoretiske afsæt er sociologisk og kulturanalytisk. Der arbejdes med participatoriske metoder som afsøger hvordan viden om forældreperspektiver kan kvalificere skole-hjemsamarbejdet i praksis og i uddannelses sammenhæng.

Elever som reagenter - situeret skriveundervisning på mellemtrinnet

Stipendiat: Louise Molbæk (AU/UCC)

Med udgangspunkt i socialsemiotisk tekstteori og OECD's anbefalinger vedr. læringssituationer undersøger projektet, hvordan skriveundervisning kan tilrettelægges. Formålet er at bidrage til udviklingen af principper og strategier forminddragelse af situationer fra livet uden for skolen og skabe rum for elevens positionering som reagerende skribent. Dette undersøges metodisk ved hjælp af afprøvning af et didaktisk design i to klasser på mellemtrinet og analyse af dets betydning for praksis.

Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum -et studie af ændringer i frafaldstruede udskolingselevers læring og skoledeltagelse

Stipendiat: Maj S. Rasmussen (AU/VIA UC)

Projektets formål er at skabe en viden, der kan forbedre inklusion af udsatte elever med bekymrende fravær gennem et kvalitativt studie af, om og hvordan forskelligt organiserede læringsrum, der samtænker social og faglig læring, kan tiltrække og fastholde disse elever. Projektet tager afsæt i social praksisteori og inddrager et elevperspektiv på (grunde til) ændringer i deltagelse og fravær, der skal kvalificere organiseringen af differentierede læringsrum i folkeskolen.

Demokratiundervisning med brug af digitale læremidler i samfundsfag i folkeskolen

Stipendiat: Anders Stig Christensen (SDU/UCL)

Projektet undersøger, gennem et aktionsforskningsprojekt, hvordan undervisning med brug af digitale læremidler, kan være med til at styrke elevernes tilegnelse af samfundsfaglige kompetencer og dermed deres demokratiske handlekompetence. Som del af projektet vil der blive formuleret en teoretisk begrundet fagdidaktik for samfundsfag, hvor der er fokus på sammenhængen mellem de samfundsvidenskabelige begreber og elevernes forståelse af deres hverdagsliv.

Vurdering for læring

Stipendiat: Neriman Tiftikci (AU/Metropol)

Formålet med ph.d. projektet er at undersøge, hvilken vurderingsteknologi rettet mod vurdering for læring der kan øge læringsudbytte hos 5.klasses elever i faget dansk. Gennem et randomiseret, kontrolleret eksperiment er det ønsket at bidrage med ny viden om, hvilken af de tre vurderingsteknologier der er mest effektiv.

Om inklusionsbegrebet og udvikling af inkluderende læringsrum

Stipendiat: Morten Timmermann Korsgaard (AU/UCC)

Årsagerne til ekslusion af elever i folkeskolen søges ofte i individualiserede problematikker. Dette betyder, at de konkrete praksisser i fællesskaberne overses og der mangler et blik for, hvilke praksisser der inkluderer elever i læringsfællesskabet. I dette projekt sættes der fokus på netop disse praksiser, der inkluderer elever i folkeskolen. Gennem observationsforløb og innovation labs udvikles der viden om disse praksisser, samtidig som selve observationsmetoden sættes i fokus og udvikles.

Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte

Stipendiat: Hilde Ulvseth (AU/UCC)

Ph.d. projektet undersøger elevengagement, som er afgørende for elevers inklusion og læringsudbytte. Der undersøges karakteristika ved læringsmiljøer med hhv. engagerede og uengagerede elever, samt engagementets betydning for elevers og læreres oplevelse af inklusion i undervisningen. Projektet leverer ny viden til udvikling af engagerende læringsmiljøer, der karakteriseres ved elevers lyst til og motivation for læring samt aktiv deltagelse og inklusion i undervisningen.

Udvikling af geografilæreres kompetencer

Stipendiat: Søren Witzel Clausen (AU/VIA UC)

Projektet vil generere ny viden om, hvordan danske geografilæreres kompetencer kan udvikles i et samspil med andre naturfagskollegaer, og hvordan det kommer til udtryk i lærernes fagsprog og undervisningsmetoder. Begrebet kompetencer forstås som Pedagogical Content Knowledge (PCK). Projektet indgår som en del af det større tværinstitutionelle forskningsprojekt QUEST, og der vil blive anvendt både kvantitative og kvalitative metoder ved indsamling af empiri.  

Bevillinger 2012

Idræt som inklusion i den danske folkeskole –et multiple casestudie til identifikation og udvikling af en inkluderende idrætsundervisning

Stipendiat: Mette Munk Jensen (KU/UCS)  

Idrætsfaget udgør pga. fagets praktiske og kropslige dimension en særlig arena for inklusion. Flere forhold indikerer dog, at ikke alle elever er inkluderet i idrætsundervisningen.Gennem et kvalitativt multiple-case studie er formålet at styrke den idrætspædagogiske og didaktiske viden om inklusions- og eksklusionsprocesser i en skoleidrætssammenhæng. Dette med henblik på udvikling af indsatser, der kan fremme en inkluderende idrætsundervisning og øge udbyttet af undervisningen for alle elever.­

Vejledning –som inkluderende redskab i læreres hverdagspraksis

Stipendiat: Charlotte Riis Jensen (AU/UCC)

Da op mod hver 4. elev anses som vanskelig og problematisk af lærerne tyder meget på, at der eksisterer en udfordring i forhold til den inklusive praksis i grundskolen. Dette projekts ambition er at udvikle lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer ved at undersøge, hvordan vejledning af lærere kan få betydning for den krævede inklusion i klasserummet og for læreres praksis. Datamaterialet til at belyse denne problemstilling består af interviews, observationer samt spørgeskemaer.  

Elevers begrundede vurderinger i udskolingen. Litteraturundervisningens potentiale

Stipendiat: Kristine Kabel (AU/UCC)

Hvordan kan elevfagsprog om litteratur karakteriseres, vurderes og diskuteres? projektet undersøges elevers begrundede vurderinger i dansk i udskolingen, samt hvilke tiltag, der kan støtte denne måde at forholde sig til tekster på. Begrundede vurderinger ses i projektet som måder at udtrykke stillingtagen på og som et elevfagsprog, der er centralt for generelt at kunne forstå og udtrykke sig kritisk om tekster. Projektets formål er didaktisk og begrundet i et teoretisk perspektiv om, at udvikling af elevfagsprog har betydning for succes i uddannelsessystemet.

Nabosprogsdidaktik 2.0 – kommunikativ sprogundervisning med digitale medier

Stipendiat: Tom Steffensen (RUC/UCSj)

Flere undersøgelser peger på et behov for at revitalisere den nordiske dimension i danskfaget. Ved at følge konkrete eksperimenter med virtuel nabosprogsundervisning vil projektet undersøge de didaktiske potentialer og barrierer i brugen af digitale medier i fællesnordiske undervisningsforløb. Særlige undersøgelsesspørgsmål er, hvordan forskellige digitale medier og undervisningsaktiviteter understøtter elevernes nabosprogsforståelse, kommunikation og faglige samarbejde.

Digitalt billedarbejde og billedæstetisk kompetenceudvikling i it-didaktisk design

Stipendiat: Helle Rasmussen (AAU/UCN)

Projektet vil skabe grundlag for kvalificering og fornyelse af undervisningen i skolefaget billedkunst ved udvikling af en model for it-didaktisk design af digitalt billedarbejde. Med en Design Based Research inspireret tilgang og med henblik på at fremme læringsudbyttet og styrke det digitale billedarbejde og brugen af it undersøges, hvordan it-didaktisk design kan understøtte undervisningen omkring digitalt billedarbejde og sandsynliggøre billedæstetisk kompetenceudvikling hos eleverne.

Meningsfuld målsætning – meningsfuld læring?

Stipendiat: Mikkel Stovgaard (AU/UCC)

I projektet undersøges, hvordan elever i den danske folkeskole påvirkes af målarbejde. Formålet er at belyse, om og i givet fald hvordan implementering af niveaudelte mål i udskolingen påvirker udvalgte elevgruppers positioneringsmuligheder og lyst til at lære. Projektet har et eksperimentelt design og beror empirisk på data indsamlet via spørgeskemaundersøgelse før og efter intervention samt klasserumsobservationer og interviews.

Ledelsesvilkår, pædagogisk ledelse og elevernes læringsudbytte

Stipendiat: Lonni Hall (AU/UCC)

Ph.d. projektet vil undersøge betingelserne for at bedrive ledelse, der kan understøtte og styrke elevernes læringsudbytte i Danmark. International forskning viser, at der er en sammenhæng mellem pædagogisk ledelse og elevernes læringsudbytte. Der mangler dansk forskningsviden om feltet. Kan vi sikre større læringsudbytte for eleverne ved bestemte former for pædagogisk ledelse? Produktet er en ph.d. afhandling, samt et idekatalog der kan pege på opmærksomhedsfelter og mulige ”next praksisser”.

Pupils Conceptual development and understanding of Natural Science/Technology in Primary school

Stipendiat: Rikke Dalgaard Hartmeyer (AU/Metropol)

Projektet anvender Personal Meaning Mapping (PMM) til at undersøge, hvordan forskellige læringsmiljøer influerer på elevers konceptuelle udvikling og forståelse af natur og teknik i folkeskolen. Samtidig undersøger projektet, hvordan PMM kan støtte lærere i at organisere og udføre natur og teknik undervisningen, samt hvordan PMM influerer på elevers forståelse af relevante koncepter i natur og teknik.

Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen

Stipendiat: Helle Bundgaard Svendsen (AU/VIA)

Elever med afkodningsvanskeligheder som anvender it-støtte til deres læsning og skrivning udvikler nogle særlige teknologibaserede læse- og skrivestrategier. Projektets mål er at afdække disse strategier for at kunne integrere dem i undervisningen af elever fra 4. kl. med afkodningsvanskeligheder, sådan at de i højere grad inkluderes i den almindelige undervisning i folkeskolen.

Digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget i folkeskolens indskoling

Stipendiat: Stig Toke Gissel (SDU/UCL)

Projektets formål er at undersøge, hvordan udvalgte, tilgængelige digitale læremidler til danskundervisningen i den danske folkeskole bidrager til elevers læring med særligt fokus på, hvordan de understøtter læseundervisning i indskolingen. Projektet vil afdække hvilke faktorer ved digitale læremidler der kan antages at fremme elevers læreprocesser, hvordan elever interagerer med digitale læremidler og om inddragelsen af digitale læremidler fordrer inklusion og differentiering.

Elevpotentialets kompleks - Elevrettet ledelse og organisering i spændingsfeltetmellem Hvordan virker forskellige typer af elevrettede ledelses- og organiseringsformer i forhold til udviklingen af elevers potentialer? selvrealisering og performancekrav

Stipendiat: Kia Wied (AU/UCC)

Projektet undersøger, hvordan elevers potentialer bliver til gennem forskellige måder at lede og organisere skolen og har her særligt fokus på ledelses-ogorganiseringsformernes samspil samt interne og indbyrdes spændinger. Det teoretiske afsæt er poststrukturalistisk og empirien tilvejebringes via kvalitative feltstudier på to skoler.

Skolen og den sociale arv – om elevtrivsel og sammenhæng i skolehjem-relationerne

Stipendiat: Iben Charlotte Aamann (AU/UCC)

Projektets formål er at skabe en viden, der kan gøre folkeskolen bedre til at bryde den negative sociale arv gennem et kvalitativt studie af, om og i så fald hvordan skolens ledelse og organisering af relationerne mellem skole og hjem fremkalder en følelse af sammenhæng for den enkelte elev. Projektet tager afsæt i governmentalitytraditionen,men anlægger samtidig dels et elevperspektiv, dels et blik for de sociale klassers indflydelse på dannelsen af subjektivitet og dels et affektperspektiv.

Interkulturelle læreprocesser i engelsk -Nybrud i kulturundervisningen gennem aktionsforskning og metodeudvikling

Stipendiat: Lone Krogsgaard Svarstad (AU/UCC)

Ph.d.-projektet vil udvikle en metodisk tilgang til undervisning i interkulturelle læreprocesser i engelsk i udskolingen. Det empiriske arbejde er funderet i aktionsforskning med det formål at udfordre og udvikle engelsklærernes didaktiske tænkning og praksis. En ny tilgang til undervisning i kulturdimensionen søges afprøvet med inspiration fra feltet cultural studies. Der vil være fokus på udvælgelseskriterier for kulturelt meningsbærende tekster og læringsmål med henblik på at udvikle elevernes kritiske interkulturelle medborgerskab.

Trykte og digitale læremidlers samspil i tyskundervisningen i folkeskolen

Stipendiat: Maria Pia Petterson (SDU/UCL)

Projektet undersøger, hvordan film i samspil med trykte og digitale midler fungerer i tyskundervisningen. Fokus er på, hvorvidt, i hvilket omfang og under hvilke betingelser disse læremidler kan bidrage til at skabe interesse fortysk, og til at styrke tilegnelsen af sproglige kompetencer og kulturel viden. I forlængelse heraf er det målet at give handleanvisninger til hvordan disse mediers specifikke muligheder kan udnyttes med interkulturel kommunikativ kompetence for øje.

Inklusionsdifferentiering og læringsudbytte i et neuropædagogisk perspektiv

Stipendiat: Anni Mortensen (AAU/UCN)

Dette projekt anlægger et, i dansk sammenhæng nyt perspektiv, nemlig neuropædagogisk, på inklusion og læringsudbytte. Målet med projektet er at påvise, hvorledes neuropædagogikken kan give nye optikker til at analysere, vurdere, og bidrage til at lærere kan arbejde differentieret med inklusion. På baggrund af neuropsykologisk analyse af inklusions- og eksklusionsprocesser, sættes der fokus på sammenhæng mellem inklusionsdifferentiering og læringsudbytte på 3. klassetrin.  

Bevillinger 2011

Lyst til læring i forskellige organiseringer af udskolingen

Stipendiat: Rikke Brown (AU/UCC)

Projektet er en komparativ undersøgelse af, hvad organiseringer af udskolingen betyder for eleverne. På to skoler følges 12 elever vha. Videooptagelser af undervisningen og elevsamtaler samt interviews og spørgeskema. På baggrund af dette analyseres, hvilke lyster, som anerkendes i de to udskolinger, hvorpå sammenhænge mellem, hvorvidt eleverne udviser passende læringslyster og deres sociale baggrund studeres. Projektet er forankret i governmentality-studier og bourdieusk klasserumsforskning.

Nettet fanger. Multimodale tekster, feedback og læring i danskfaget i udskolingen

Stipendiat: Vibeke Christensen (AAU/UCN)

Lærerfeedback er af afgørende betydning for elevers læringsudbytte. Feedbackens form og indhold skalses i sammenhæng med de anvendte teksttyper og produktkrav. Projektet undersøger sammenhængen mellem feedback og arbejde med digitale tekster i danskfaget i udskolingen. Projektet har til hensigt at bidrage til udviklingen af danskfagets digitale tekstdidaktik. Endvidere vil projektet udvikle kendetegn på og principper for god feedback ift. digitale tekster, evt. tilpasset forskellige elevgrupper.

Dissonant læringsmiljø, elevmotiver og læringsadfærd

Stipendiat: Pia Susanne Frederiksen (AAU/UCN)

Nyere undersøgelser viser, at op mod tredive procent af drengene i den danske folkeskole af lærerne vurderes som vanskelige. Med udgangspunkt i begrebet dissonant læringsmiljø”, vil projektet undersøge, om der foregår en ubevidst kønseksklusion af grupper af drenge, og hvordan det i givet fald sker via interaktionsmønstre i skolens mikromiljø. Desuden vil projektet undersøge og udvikle metoder til, hvordan lærernes inklusionskapacitet kan støttes i den danske folkeskole.

Udvikling af inkluderende klasseledelse

Stipendiat: Mette Molbæk (AU/VIA UC)

Projektet undersøger, hvordan lærerne arbejder med inkluderende klasseledelse, og hvordan dette arbejde kan kvalificeres. Det er projektets hypotese, at inkluderende klasseledelse i høj grad afhænger af øget fokus på de didaktiske valg, læreren træffer før, under og efter sin undervisning, og at en bevidst rammesætning og udvikling af disse valg vil medføre øget deltagelse hos eleverne (læs mere).

Klasseledelse i matematik - Hvordan kan en inkluderende læringskultur støttes gennem (fag)didaktiske valg?

Stipendiat: Maria-Christina Secher Schmidt (AU/Metropol)

Undersøgelsens fokus er på, hvordan elever med særlige behov i matematikundervisningen kan tilgodeses gennem lærerens klasseledelse. Gennem observationer og interviews undersøges det, hvordan matematiklærerens (fag)didaktiske valg er medskaber af en inkluderende/ekskluderende læringskultur. ambitionen er at kunne pege på konkrete (fag)didaktiske opmærksomhedspunkter, som matematiklæreren kan bruge til at planlægge og evaluere sin undervisning af elever i matematikvanskeligheder i forhold til (læs mere).

Skole 2.0: Multimodal testpraksis, læring og inklusion i literacyundervisningen på yngste klassetrin

Stipendiat: Marianne Würtz (AAU/UCN)

Projektet vil bidrage til forståelse og praktisering af skole 2.0. Hvordan kan elevernes multimodale teksterfaringer fra fritiden inkluderes og anerkendes i skolens literacyundervisning på yngste klassetrin med henblik på at kvalificere elevernes kommunikationskompetence og læringsudbytte? Projektets fokus er it til multimodal tekstproduktion. Projektets formål er at udvikle en læringsmodel for formaliseret uformel læring der indtænker eleverne som didaktiske designere.  

Images by Izumi Kobayashi via iStock