Ansøgningsvejledning 2024

På Finansloven for 2024 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2025. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning med fokus på den danske folkeskole.

Denne vejledning skal læses sammen med opslaget, hvor formål og vurderingskriterier er formuleret – se her.

Samarbejde mellem universitet og professionshøjskole

Ph.d.-projektet skal udarbejdes i et samarbejde mellem mindst ét universitet og én professionshøjskole (konsortium), som kan have særlige prioriteringer i forhold til ansøgninger. Potentielle ansøgere opfordres til hurtigst muligt at henvende sig til et universitet eller en professionshøjskole for at høre mere om ansøgningsmulighederne og eventuelt interne tidsfrister i de enkelte konsortier – se liste over kontaktpersoner her.

Det er ikke en forudsætning, at ansøger er ansat på en professionshøjskole. Dog skal den ph.d.-studerende kunne undervise på professionshøjskolerne under uddannelsen og efterfølgende kunne indgå i forskning, udvikling og undervisning i professionsfeltet.

Ansøgning

Ansøgningen skal laves elektronisk på https://phdraadetforuddannelsesforskning.grant.nu/profile/ I det elektroniske ansøgningsskema vedhæftes en række bilag, som er nævnt nedenfor. Ansøgningen kan skrives både på dansk eller engelsk. Bemærk, at der i ansøgningsskemaet skal være både et dansk og et engelsk resumé.

Format: Angivelser af maks. sidetal for de enkelte bilag er baseret på 2400 anslag inklusiv mellemrum pr. side. Skrifttype: Times New Roman, pt. 12.

Bemærkninger til ansøgningen

Kontakt vedrørende ansøgning, partshøring, bevilling eller afslag og administration af evt. bevilling foregår i ansøgningsportalen. Det er derfor vigtigt at kontaktoplysninger (specielt e-mailadresse) er opdateret i ansøgers profil i ansøgningsportalen. Besked om afslag eller bevilling sendes automatisk i kopi til hovedvejleder og vejleder.

Indhold i ansøgningsvejledningen

 1. Ansøger
  Bilag: CV 
             Eksamensbevis
 2. Ansøgning
  Bilag: Projektbeskrivelse
             Forhåndsgodkendelse
             Samarbejdsaftale
             Underskriftsbilag
 3. Økonomi
 4. Samtykkeerklæring

1. Ansøger

Bilag: CV

Omfang: Maks. 2 sider inkl. eventuel publikationsliste.

CV for ph.d.-kandidaten skal inkludere:

 • Uddannelse
 • Nuværende og seneste ansættelser
 • Evt. deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Andre fagligt relevante aktiviteter
 • Evt. publikationer 

Bilag: Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Kopi af bevis for adgangsgivende eksamen inklusiv karakterark. Hvis ansøger ikke har afsluttet adgangsgivende eksamen på ansøgningstidspunktet skal kopi af eksamensbevis sendes til Ph.d.-rådets sekretariat senest 9. september 2024 via ansøgningsportalen.

Feltet Universitet & Universitetets navn: Skriv her navn på det forhåndsgodkendende universitet

Feltet Ph.d.-skole: Skriv her navn på den ph.d.-skole, som har forhåndsgodkendt ph.d.-kandidaten.

Feltet Adresse: Angiv postadresse for ph.d.-skolen

Feltet Professionshøjskole: Vælg samarbejdende professionshøjskole i drop down menu

2. Ansøgning

Feltet Projektresumé (dansk): Resuméet skal være formuleret i et let forståeligt sprog. Resuméet vil blive anvendt ved valg af bedømmere og vil desuden blive brugt til offentliggørelse i forbindelse med en eventuel bevilling. Resuméet skal være på maks. 500 anslag.

Feltet 5 faglige nøgleord: Skriv her 5 nøgleord eller begreber, der karakteriserer projektet. Nøgleordene vil bl.a. blive brugt til valg af bedømmere.

Feltet Projektresumé (engelsk): Resuméet skal være formuleret i et let forståeligt sprog. Resuméet vil blive anvendt ved valg af bedømmere og vil desuden blive brugt til offentliggørelse i forbindelse med en eventuel bevilling. Resuméet skal være på maks. 500 anslag.

Bilag: Projektbeskrivelse

Skrifttype: Times New Roman, pt. 12

Omfang: Max 14.400 anslag inklusiv mellemrum og eksklusiv litteraturliste. OBS: En figur tæller som 750 anslag, en tabel tæller med i antal anslag.

Angiv antal anslag inklusiv mellemrum på forsiden af projektbeskrivelsen.

Projektbeskrivelsen SKAL indeholde følgende elementer:

 • Emne og problemformulering
  • Herunder formål og eventuelle arbejdshypoteser
 • Metode og forskningsdesign
  • Ansøgningen skal tydeliggøre sammenhængen mellem projektets forskningsspørgsmål, dets metode, empiri og analysestrategi og de former for viden, forståelse og teori, som produceres, samt hvordan denne kan kvalificere forskningen og have relevans for andre kontekster i folkeskolens praksis, end den projektet er gennemført i.
 • Teoretisk og empirisk forankring
  • Teoretisk grundlag
  • Status over national og international forskning på området samt hvordan projektet bidrager med ny viden.
 • Etiske overvejelser
  • Grundige og fyldestgørende etiske overvejelser som er specifikke for projektets problemformulering og de konkrete involverede i projektet, og som går ud over formelle krav og lovgivning, gerne suppleret med håndtering af disse.
 • Videnomsætning
  • Planen for videnomsætning skal indeholde en tydelig begrundet redegørelse for, hvordan den viden der skabes i projektet kommer folkeskolens praksis til gode, samt en refleksion over, hvem der er relevante målgrupper både inden for og uden for det videnskabelige miljø.
  • Planen skal indeholde konkrete overvejelser over vidensomsætningsaktiviteter, der ligger ud over undervisningen på ansættelsesinstitutionen samt de tekster, der indgår i afhandlingen.
 • Udlandsophold
  • Overvejelser over hvornår og hvordan udlandsopholdet integreres i det overordnede projekt
 • Tids- og aktivitetsplan

Det er vigtigt, at alle ovenstående emner beskrives, da disse indgår i bedømmelsen.

Bilag: Forhåndsgodkendelse

Omfang: Maks. 1 side.

Dette bilag skal bekræfte, at ph.d.-kandidaten er forhåndsgodkendt af den relevante ph.d.-skole. Eventuelle spørgsmål vedrørende forhåndsgodkendelse (f.eks. merit og ansøgere, der ikke har afsluttet deres kandidateksamen på ansøgningstidspunktet) skal rettes til ph.d.-skolen.

Bilag: Samarbejdsaftale

Omfang: Maks. 2 sider.

Samarbejdsaftalen skal redegøre for samarbejdet mellem universitet(er) og professionshøjskole(r) i forbindelse med ph.d.-projektet. Desuden skal bilaget indeholde alle relevante oplysninger om ph.d.-kandidatens ansættelsessted og arbejdsopgaver samt vejledning.

Vær opmærksom på bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1403

Bilag: Underskriftsbilag

Ansøgerne (universitet, professionshøjskole og ph.d.-ansøger) skriver under på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte. Underskriftsbilaget findes på hjemmesiden.

3. Økonomi

Budget

Der kan søges om støtte til at dække de udgifter, der direkte kan henføres til det søgte projekt, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet. Hertil skal der lægges overhead, hvilket for offentlige forskningsinstitutioner udgør 44 % af de direkte omkostninger.

Bemærkninger til budgetskema

Feltet Ph.d.-kandidat, løn: Skriv her de faktiske lønudgifter i overensstemmelse med ph.d.-kandidatens lønniveau. Beløbet skal angive de samlede lønudgifter, dvs. inkludere feriepenge, pension etc. Angiv venligst ph.d.-kandidatens lønniveau under ’Udspecificering af budgetposter’.

Bemærk, at dette beløb ikke kan overstige 1.450.000 kr.

Feltet Ph.d.-kandidat, uddannelsestakst: Standardsatsen er 50.000 kr. pr. år, dvs. i alt maks. 150.000 kr.

Feltet Ph.d.-kandidat, konferencer/rejser mv.: Skriv her budgetterede udgifter til ph.d.-kandidatens deltagelse i konferencer, studieophold etc. Dette bedes uddybet under ’Udspecificering af budgetposter’. Husk at budgettere med udlandsophold. Der kan ikke søges til bedømmelse af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at dette beløb ikke kan overstige 100.000 kr.

Feltet Forskningsudgifter, kompensation mv.: Der kan med stipendiet søges om en forskningsbevilling for, at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Skriv her eventuelle forsknings- og kompensationsudgifter i direkte tilknytning til det enkelte ph.d.-projekt.

Under dette punkt kan der søges til den ph.d.-studerendes aktive deltagelse i større forskningsprojekter med direkte relevans for det konkrete ph.d.-projekt, eksempelvis støtte til databehandling. Der kan ikke søges til frikøb af lektorer/professorer på universiteter og professionshøjskoler, generelle netværksaktiviteter og lignende.

Der kan desuden søges om støtte til eventuelle merudgifter i form af kompensation til medvirkende folkeskoler og andre institutioner, samt udgifter til open access-publicering.

Disse udgifter bedes uddybet under ’Udspecificering af budgetposter’.

Feltet Indirekte omkostninger, overhead 44 %: Skriv her 44 % af samlet beløb for Ph.d.-kandidat, løn, Ph.d.-kandidat, uddannelsestakst, Ph.d.-kandidat, konferencer/ rejser mv. samt Forskningsudgifter, kompensation mv.

Feltet Ansøgt beløb: Skriv her det totale budget inkl. overhead.

4. Samtykkeerklæring

Udfyld samtykkeerklæring og send derefter ansøgning ved at klikke på send ansøgning.

Bilag, som er vedlagt ansøgninger udover de ovenfornævnte, slettes inden, ansøgningen sendes til bedømmelse og indgår dermed ikke i bedømmelsesprocessen.

Insendelse af ansøgning

Ansøgningsfristen er onsdag den 22. maj 2024 kl. 12.00

 • Gå ind på https://phdraadetforuddannelsesforskning.grant.nu/profile/
 • Opret en profil ved hjælp af en gyldig e-mailadresse og en personlig adgangskode.
 • Når ansøger er registreret, kan ansøgningen tilgås og redigeres indtil indsendelse.
 • Vær opmærksom på, at hver tekstboks i ansøgningsskemaet kan rumme et begrænset antal karakterer (som beskrevet i denne vejledning til ansøgningen).
 • Alle trin skal udfyldes og filer skal uploades før indsendelse af ansøgningen. Alle filer skal uploades i PDF-format.
 • Efter indsendelse kan ansøgningen ikke længere redigeres, og det er kun muligt at se den afsendte ansøgning.
 • Ansøgningssystemet kan tilgås i enhver browser, også på mobile enheder.
 • Ansøger modtager en automatisk genereret e-mailkvittering fra systemet, når ansøgningen er indsendt korrekt.

Bemærk, at alle filer skal uploades i PDF-format. PDF-filerne skal være genereret direkte og ikke ved at scanne eventuelle papirudgaver af bilagene. Underskriftbilag og eksamensbevis kan dog være scannet.

Bedømmelse af ansøgninger

En ansøgning kan afvises uden realitetsbehandling, hvis formkrav eller tidsfrist i opslaget ikke er overholdt.

Bedømmelse af ansøgninger sker ud fra de vurderingskriterier, som står i opslaget. Alle ansøgninger vil blive sendt til ekstern bedømmelse hos – normalt tre – internationalt anerkendte forskere udvalgt af Danmarks Frie Forskningsfond. Ansøgere vil få lejlighed til at kommentere disse bedømmelser i en partshøringsproces. Beslutning om en eventuel bevilling træffes i Ph.d.-rådet, hvor de eksterne bedømmelser og eventuelle partshøringssvar indgår som en del af det samlede vurderingsgrundlag.

Tidsplan for bedømmelse

Ansøgningsfrist 22. maj 2024 kl. 12

Ekstern bedømmelse: Juni-august 2024

Partshøring: August-september 2024

Behandling i Ph.d.-rådet: Oktober 2024

Forventet udsendelse af bevillingsbreve og afslag: Primo november 2024

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos Ph.d.-rådets sekretariat, Aarhus Universitet:

Jane Chor

Mail: jchor@au.dk

Telefon: 2165 6715

Mere information

Yderligere information kan findes på www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk herunder:

Images by Izumi Kobayashi via iStock