FAQ

På denne side kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Hvad er en samarbejdsaftale?

Det er en forudsætning for din ansøgning, at der foreligger en samarbejdsaftale mellem de deltagende institutioner: mindst et universitet og en professionshøjskole.  Samarbejdsaftalen, bilag E i ansøgningen, skal redegøre for relevante forhold som for eksempel ansættelsessted, hvordan din arbejdsforpligtelse skal udmøntes, fordeling af overhead samt vejledning.

Kan jeg søge, hvis jeg ikke har færdiggjort min adgangsgivende eksamen?

Det er den relevante ph.d.-skole, der afgør, om du er kvalificeret til at søge et ph.d.-stipendium. Hvis de giver dig en forhåndsgodkendelse, skal du indsende en kopi af adgangsgivende eksamensbevis til Ph.d.-rådets sekretariat inden for den tidsfrist, som er angivet i ansøgningsvejledning.

Kan jeg søge et stipendium på baggrund af en kandidatgrad?

Det er den relevante ph.d.-skole, der afgør, om du er kvalificeret til at søge et ph.d.-stipendium. Du skal derfor kontakte dem og spørge.

Kan jeg sende supplerende bilag med min ansøgning?

Du skal kun indsende de bilag, som er nævnt i ansøgningsvejledning. Bilag derudover vil ikke indgå i bedømmelsen af ansøgningen.

Hvornår kan jeg starte på mit ph.d.-projekt?

Ph.d.-projekterne forventes at starte 1. januar.

Skal jeg være ansat på en professionshøjskole for at søge?

Nej. Eneste krav er, at du både under uddannelsen og efterfølgende skal kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet. Dit ansættelsesforhold er en del af den samarbejdsaftale, som skal indgås i konsortiet bag din ansøgning (bilag E).    

Kan jeg gennemføre mit ph.d.-projekt på deltid?

Nej. Ph.d.-stipendierne er defineret som tre-årige projekter.

Hvad er de typiske grunde til afslag på en ansøgning?

De typiske grunde til afslag er:

  • Problemformuleringen ikke er tilstrækkelig præcis og afgrænset
  • Sammenhængen mellem problemformulering, teoretisk baggrund og metodedesign er ikke klar og velbegrundet
  • Metodedesignet er ikke tilstrækkelig klart og relevant
  • Redegørelsen for, hvordan projektet bidrager med nyt til allerede eksisterende national og international forskning og viden, er ikke tilstrækkelig
  • Projektbeskrivelsen indeholder ikke i tilstrækkelig grad de elementer, som er nævnt i ansøgningsvejledningen
  • Ansøgningen lever ikke i tilstrækkelig grad op til vurderingskriterierne nævnt i opslaget
  • Projektet omhandler ikke i tilstrækkelig grad forskning, men har karakter af et udviklingsprojekt

Hvad kan sekretariatet hjælpe med?

Ph.d.-rådets sekretariat kan hjælpe med formalia vedrørende ansøgningen. Vejledning vedrørende det faglige indhold ligger hos vejlederne på universitet og professionshøjskoler.    

Projektbeskrivelsen skal indeholde etiske overvejelser – hvordan?

Gør rede for om dit projekt rejser etiske overvejelser og i givet fald hvilke. Gør rede for dine overvejelser over sådanne etiske aspekter i dit project.

  • Involverer forskningsprojektet mennesker, herunder særligt mindreårige og særligt sårbare, skal der redegøres for hvordan disse grupper omgås og beskyttes. 
  • Indebærer forskningsprojektet interventionsforskning eller anden forskning, der kan påvirke projektdeltagerne, redegør da for hvilke etiske konsekvenser det kan have og hvordan disse håndteres.
  • Indebærer forskningsprojektet surveys eller interviews, hvor der indsamles personlig information, skal der redegøres for håndteringen og beskyttelsen af data samt for anonymisering.

Du kan få hjælp til disse overvejelser i etiske retningslinjer, regler for god forskningspraksis og disciplinens tradition på området.

Hvordan kommer jeg i gang med min ansøgning?

Det første, du skal gøre, er at kontakte en professionshøjskole eller et universitet. Det er meget vigtigt, da de enkelte konsortier typisk har interne tidsfrister, som kan ligge tidligt på foråret. Derefter kan du aftale det videre ansøgningsforløb med de relevante kontaktpersoner på universiteter og professionshøjskoler. Det er således ikke nok, at du selv har fundet en relevant vejleder.    

Hvad er et konsortium?

Et konsortium er et samarbejde mellem mindst et universitet og en professionshøjskole. Der kan også være flere universiteter og professionshøjskoler involveret i samarbejdet. Det er en forudsætning for din ansøgning, at dit ph.d.-projekt indgår i et sådant samarbejde.    

Images by Izumi Kobayashi via iStock